ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา OTOP ประเภทผ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/15:06:49
2
ศิริมา OTOP ทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP 57/58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/15:06:07
3
วสัน อื่นๆ ตัวชี้วัดการประเมิน รอบ 2 (1 เม.ย.59 - 30ก.ย.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/14:23:22
4
วสัน มชช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/13:15:20
5
วสัน มชช. แบบรายงาน มชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/12:48:01
6
วสัน ศอช.ต. แบบสรุป ศอช.ของจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/10:54:53
7
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ เป้าหมายกลุ่มออมทรัพย์ฯ (ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและตัวชี้วัดจังหวัด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/08:53:28
8
กรองศักดิ์ มชช. บัญชีการมอบหมาย อนุกรรมการฯ จังหวัด มชช.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/08:15:30
9
กรองศักดิ์ มชช. นส.แจ้งอำเภอ มชช.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/08:14:55
10
กรองศักดิ์ มชช. แบบรายงานผล มชช.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/08:14:27
11
วสัน มชช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย (มชช.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-13/21:33:19
12
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คู่ฉบับหนังสือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ หนังสือสั่งการ อยู่ระหว่างเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงนาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-11/15:12:16
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารที่เกี่ยวข้องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-11/14:45:41
14
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-11/14:36:54
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-11/14:34:50
16
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญอธิบดีเปิดงาน 25 สค. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-11/07:46:03
17
วสัน อื่นๆ รายชื่อปราชญ์ ฝากอ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-10/14:45:03
18
กรองศักดิ์ OTOP ป้ายร้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-10/08:13:55
19
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายงานสรุป วันท่ี 11 ส.ค. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-10/08:13:10
20
ศิริมา มชช. แนวทางดำเนินงานระบบ มชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-09/12:44:09
21
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลง รอบที่ 2 พอ.พก บุรีรัมย์ 59 1. ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 และปลายรอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมินในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสาร และไฟล์ข้อมูล สำหรับพัฒนาการอำเภอข้าราชการในสังกัดทุกคน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-09/12:03:44
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-09/11:29:16
23
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเอกสารใบเสนอราคา (สืบราคา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-09/11:29:12
24
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน พรบ.องค์กรการเงินฐานราก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-08/11:14:12
25
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมประชุม 8 ส.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-07/18:49:14
26
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผล เพื่่อเข้าวาระประชุม 8 ส.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-07/12:36:46
27
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสผ่านเว็บไซต์-buriramcdd.com ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-05/10:41:29
28
กรองศักดิ์ OTOP แบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-05/10:07:49
29
กรองศักดิ์ OTOP แบบลงทะเบียนกลุ่มผู้ประกอบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-05/10:07:19
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-04/12:00:44

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login