ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ประภัสสร อื่นๆ แบบบันทึกองค์ความรู้วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-31/14:47:57
2
กรองศักดิ์ OTOP คำกล่าวรายงาน สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-31/11:54:28
3
กรองศักดิ์ OTOP บัญชีข้อมูลคน พาหนะ สินค้า (ที่เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-31/11:33:52
4
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้าสองแผ่นดิน(เพิ่มเติม)ใช้ไฟด์นี้ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/17:08:13
5
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้าสองแผ่นดิน(ปรับพาสปอร์ต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/16:20:34
6
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้าสองแผ่นดิน(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/16:19:01
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/15:11:58
8
กรองศักดิ์ OTOP นส.ขอเชิญ ผวจ.เป็นประธานเปิด สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/14:19:58
9
วสัน อื่นๆ มอบงานระหว่างเข้าหลักสูตร นบพ. 28 พ.ค.18 มิ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-27/11:01:03
10
วสัน อื่นๆ สรุปกองทุนหนุนเสริมอาชีพ (ขาด 5 อำเภอ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-27/09:45:27
11
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ ร่างเกณฑ์การให้คะแนนคัดสรรกิจกรรมดีเด่น ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-27/08:54:20
12
วสัน อื่นๆ แผนปฏิบัติการทำดอกไม้จันทน์บุรีรัมย์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-26/16:55:28
13
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ (ป้ายต่างๆ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-26/13:56:27
14
วสัน อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-26/13:51:07
15
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อคน พาหนะ สินค้า OTOP สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-26/11:34:20
16
กรองศักดิ์ อื่นๆ PPT การทำดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-25/22:07:52
17
วสัน อื่นๆ เตรียมนำเสนอการจัดทำดอกไม้จันทน์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-25/16:18:42
18
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้างานสองแผ่นดิน (ปรับใหม่ 25 พค 60) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-25/16:17:06
19
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-25/09:30:26
20
กรองศักดิ์ OTOP นส.ถึงหน่วยประสาน ให้แจ้ง ผวจ.อุดรมีชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/23:58:07
21
กรองศักดิ์ OTOP นส.ถึง ผวจ.อุดรมีชัย ขออนุญาตจัดงาน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/23:54:07
22
กรองศักดิ์ OTOP แบบแสดง นน. ราคาสินค้า 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/23:39:47
23
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลคน พาหนะ สินค้า 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/23:38:46
24
นัฐกานต์ อื่นๆ ข้อมูลสินค้าและคนไปกัมพูชา(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/18:25:38
25
สุภาภรณ์ อื่นๆ รายชื่อ กพสจ. กพสอ. คณะทำงานขับเคลื่อนทุกอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/16:23:45
26
วสัน OTOP รายชื่อกลุ่มOTOP ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/15:53:27
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ(งบสตรีปี 60 )จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/09:39:26
28
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาสินค้าสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/07:08:55
29
ปราณีต อื่นๆ รายละเอียดโครงการ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/17:11:31
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ (อ.แคนดง)งบจังหวัด ปี 2559 โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP ก.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/16:24:17

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login