ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ นส.แจ้งอำเภอ ชิดชุเกียรติ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/15:39:09
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/14:38:12
3
สริญญา อื่นๆ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ส่งใช้เงินยืมล่าช้า ณ 23 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/13:14:46
4
เฉลิมศรี อื่นๆ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/12:01:24
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุสำนักงาน คอมฯ วัสดุประชุม (งบสตรี 2560) จ่ายตรงเจ้าหนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/08:53:21
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/08:52:19
7
นัฐกานต์ อื่นๆ คำสั่ง "เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๐" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-22/17:15:58
8
วสัน อื่นๆ แบบคำกล่าวรายงานดอกไม้จันทน์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-22/17:09:39
9
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ ร่างหนังสือ เชิดชูเกียรติ ปี 60 (ฝากหัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-21/12:45:28
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-19/15:12:30
11
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ บันทึกรายงานออมทรัพย์ชุมแสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/13:14:21
12
วสัน โครงการ กข.คจ. สรุปภาวะหนี้สิน กข.คจ. ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/12:16:52
13
จรินทร์ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) แนวทางการติดตามหมู่บ้านสารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/11:40:49
14
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ฐานข้อมูลหมู่บ้านสร้างสัมมาชีพชุมชน(ตรวจสอบรายได้เพิ่มขึ้น 3%)(ล่าสุด) สำหรับอำเภอดาวน์โลหดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/11:01:10
15
กรองศักดิ์ OTOP สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/08:29:20
16
วสัน อื่นๆ รายงานข้อเท็จจริงกลุ่มออมทรัพย์ฯ ฝากหัวหน้ากรองช่วยดูครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-17/18:01:24
17
กรองศักดิ์ OTOP นส.ประชุมร่วม จ.อุดรมีชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-17/11:49:20
18
กรองศักดิ์ OTOP กำหนดการเปิด 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-16/15:19:32
19
กรองศักดิ์ OTOP วาระประชุม 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-16/15:18:54
20
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อเดินทางดูงาน OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-16/09:34:32
21
ศิริมา OTOP รายชื่อดูงาน OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/15:34:39
22
ปราณีต อื่นๆ ใบแจ้งความประสงค์จองหุุ้นบริษัทประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/11:45:54
23
กรองศักดิ์ OTOP ค่าใช้จ่าย OTOP ท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/10:57:42
24
กรองศักดิ์ OTOP ขออนุมัติดำเนินงาน หมู่บ้าน โอทอป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/10:56:58
25
กรองศักดิ์ อื่นๆ นส.เวียนแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/10:12:59
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 9 พ.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/09:58:12
27
กรองศักดิ์ อื่นๆ นส แจ้งส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/08:11:15
28
กรองศักดิ์ อื่นๆ เป้าหมายวิยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/08:10:44
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ นส.แจ้งอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/08:10:17
30
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกรายงาน ผวจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/08:09:42

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] 69 [ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login