ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บัญชีจัดสรรงบบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:17:54
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/09:48:18
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village การศึกษาบุตร (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/12:05:24
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/12:04:47
5
นิธิวัชร์ อื่นๆ test ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/15:55:11
6
PA - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/15:54:21
7
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/14:42:38
8
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. PPT มชช. ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/16:47:57
9
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ PPT กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:37:10
10
กรองศักดิ์ อื่นๆ งานปี 62 ในส่วนของยุค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:31:17
11
ศิริมา OTOP ข้อมูล Quadrant D ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:15:15
12
ศิริมา OTOP PowerPoint OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:50:32
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (บรรยาย 26 ตุลาคม 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:38:51
14
นัฐกานต์ อื่นๆ ทะเบียนพื้นที่ดำเนินการตลาดประชารัฐคนไทยยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:02:09
15
นัฐกานต์ อื่นๆ นำเสนองานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:01:33
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/16:17:35
17
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค ปี 2562 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-17/09:49:33
18
กรองศักดิ์ อื่นๆ หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/12:09:12
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/11:22:53
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/11:22:24
21
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายงาน ตลาดอารยธรรมวนัมรุง 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-15/19:55:49
22
กรองศักดิ์ อื่นๆ ค่าเป้าหมายการประเมิน นวช.กลุ่มส่งเสริม รอบ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-15/16:07:53
23
กรองศักดิ์ OTOP แผนที่เส้นทางเชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:25:21
24
กรองศักดิ์ OTOP การเชื่อมโยงเส้นทาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:22:14
25
กรองศักดิ์ OTOP การประชุมเส้นทางเชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:21:24
26
ประภัสสร OTOP บัญชีกลุ่มเป้าหมาย(เชื่อมโยง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/14:50:36
27
ประภัสสร OTOP บันทึก ประชุม 17 ตค 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/14:17:27
28
ประภัสสร OTOP บันทึก กิจกรรมเชื่อมโยงฯ 19 ตค61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/14:16:04
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-12/14:13:51
30
กรองศักดิ์ OTOP แบบรายงานสรุป ข้อสังเกตการจัดงาน Expo ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:35:12

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login