ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-26/10:23:59
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 26 พ.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-26/09:33:21
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 22 พ.ค.2563 (6 ราย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-22/16:51:31
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีร้านค้า ที่ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 งบบริหารและเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-22/10:20:37
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-22/10:20:00
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-20/16:31:50
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-20/14:32:02
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม-โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (อ.ลำปลายมาศ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-20/08:38:51
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-19/16:11:33
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-19/10:13:13
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-19/10:11:06
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 18 พ.ค.63 (อ.ปะคำ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-19/09:15:13
13
สิทธิพร สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-18/16:28:30
14
สิทธิพร โครงการ กข.คจ. แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มลูกหนี้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-18/16:27:06
15
สิทธิพร โครงการ กข.คจ. แบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-18/16:26:30
16
สิทธิพร กลุ่มออมทรัพย์ แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มลูกหนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-18/16:26:12
17
สิทธิพร กลุ่มออมทรัพย์ แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-18/16:24:29
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/20:44:27
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน เช่าบ้าน ประจำเดือน มี.ค.2563 (เบิกเพิ่มเติม) จำนวน 6 ราย โอนวันที่ 15 พ.ค.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/15:13:07
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน เม.ย.2563 โอนวันที่ 8 พ.ค..2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/15:12:07
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/15:08:25
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/15:06:16
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 2 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/15:04:57
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 150563 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/14:47:11
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-14/10:37:18
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-13/09:45:01
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 งบบริหาร และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-12/11:47:05
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชี (ผู้นำ อช) ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 63 ต่างธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-12/11:45:56
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน เม.ย.2563 โอนวันที่ 8 พ.ค..2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-12/08:12:49
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-08/15:14:44

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login