ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ แจ้งครูต้นแบบ อบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/07:38:32
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตารางจัดสรรงบอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-13/19:24:40
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้าเสนอโครงการเงินทุนหมนุเวียน รอบ 2 เดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-13/19:20:21
4
วสัน อื่นๆ [บันทึกหนังสือ ดอกไม้จันทน์ (ฝากหัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-11/17:46:33
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระการประชุม อกส.จ. ครั้งที่ 3 16 พ.ค.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-10/20:36:00
6
วสัน อื่นๆ แผนปฏิบัติการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ปรับปรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-10/15:29:21
7
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายงานแผนดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-10/15:12:24
8
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระประชุม ดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-10/15:11:40
9
วสัน อื่นๆ คำกล่าวรายงานและการให้โอวาท งานเตรียมการดอกไม้จันทน์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-09/16:52:58
10
วสัน อื่นๆ แผนปฏิบัติการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-09/16:37:51
11
วสัน อื่นๆ ร่างวาระการประชุมดอกไม้จันทน์ ฝากหัวหน้ากรอง ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-09/16:10:40
12
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายปี 60 ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/17:03:02
13
กรองศักดิ์ OTOP คำสั่ง ฯ สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/16:20:06
14
กรองศักดิ์ OTOP บันทึก นส.OTOP สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/16:19:27
15
จรินทร์ อื่นๆ เอกสารวิเคราะห์ cia ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:48:17
16
จรินทร์ อื่นๆ เอกสารTDR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:42:36
17
จรินทร์ อื่นๆ เอกสารVDR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:40:58
18
จรินทร์ อื่นๆ ฐานVDR 55-59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:40:18
19
จรินทร์ อื่นๆ แบบรายงานตำบลTDR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:39:17
20
จรินทร์ PA แบบรายงานหมู่บ้าน VDR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:38:06
21
จรินทร์ อื่นๆ Cia ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:36:10
22
จรินทร์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แบบติดตามหมูบ้านสารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:27:51
23
วสัน มชช. ฐานข้อมูล ผู้นำสัมมาชีพชุมชน เข้าสู่มาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/13:14:13
24
วสัน โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน และผลการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/13:12:41
25
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ งบยุทธศาสตร์ ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/13:11:28
26
นัฐกานต์ อื่นๆ คำสั่งคณะทำงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/12:30:31
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุสำนักงาน คอมฯ วัสดุประชุม (งบสตรี 2560) จ่ายตรงเจ้าหนี้ วันที่ 28 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/09:45:27
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าจ้างจัดทำเอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/09:44:04
29
กรองศักดิ์ OTOP เชิญ พจ.เปิดงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/09:09:27
30
ศิริมา OTOP พิธีเปิดกลุ่ม D ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-07/12:30:12

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login