ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/13:27:21
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 2 อำเภอ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/13:24:40
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกณฑ์คะแนน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/10:57:49
4
กรองศักดิ์ OTOP ชื่อขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/10:52:06
5
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ฐานข้อมูลหมู่บ้านสร้างสัมมาชีพชุมชน(ตรวจสอบรายได้เพิ่มขึ้น 3%) สำหรับอำเภอดาวน์โลหดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/10:44:49
6
ศิริมา OTOP วาระการประชุมขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/09:45:04
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษา ค่าการศึกษา ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-04/12:30:29
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-03/10:13:39
9
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระประชุม พ.ค.60 ส่งเสริม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/16:29:00
10
ศิริมา OTOP ขายสินค้า online OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/16:19:39
11
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่าง คำสัง่แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/13:25:43
12
ปราณีต อื่นๆ ฐานข้อมูล อำเภอชี้เป้าเพื่อดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/10:55:46
13
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/10:25:22
14
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/13:42:03
15
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/13:41:30
16
ศิริมา OTOP กลุ่ม d 23 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/13:08:57
17
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/11:52:07
18
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ เทศกาลขาหมู บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/07:38:09
19
กรองศักดิ์ OTOP ผู้ผลิต ผู้ประกอบการขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-28/14:59:32
20
กรองศักดิ์ OTOP ขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-28/13:19:30
21
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายงานประชุม กก.ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-28/11:37:10
22
จินตนา อื่นๆ บันทึกรายงานการประชุมเปลี่ยนแปลงแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/17:43:14
23
วสัน การบริหารแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัตราชการ รอบ 1/60 ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/17:06:03
24
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี ประสานแผน ๑ เมย.60 และ ประชุม พอ ๓ เมย.60(เอกสารแนบ ๒) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/16:15:14
25
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี ประสานแผน ๑ เมย.60 และ ประชุม พอ ๓ เมย.60(เอกสารแนบ ๑) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/16:14:42
26
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี ประสานแผน ๑ เมย.60 และ ประชุม พอ ๓ เมย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/16:14:03
27
วสัน มชช. ใบสมัคร มชช. (เชิดชูเกียรติ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:38:23
28
วสัน มชช. แบบฟอร์มใบสมัคร มชช. (ผู้นำสัมมาชีพ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:37:56
29
กรองศักดิ์ OTOP TOR สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:27:39
30
นัฐกานต์ อื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:24:59

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login