ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา OTOP รายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรม OTOP ที่เขตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/19:56:46
2
กรองศักดิ์ OTOP รายการวัสดุหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/18:39:19
3
กรองศักดิ์ OTOP รายการวัสดุ นวตกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/07:36:35
4
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบ ปร 4 และ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/07:20:29
5
จรินทร์ อื่นๆ แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจรสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 – 2 ( บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอหรือผู้แทนจำนวน 1 คน และกลุ่มเป้าหมายในส่วนของพัฒนาชุมชน จำนวน 10 คน เพื่อให้การดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัญจรสู่กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 – 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้พัฒนาการอำเภอแจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-29/14:41:26
6
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ คำกล่าวรายงาน มอบใบประกาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-28/23:14:44
7
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Load Drivers Inatall win7 ไม่มีไฟล์แนบ
2016-08-28/13:22:47
8
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเปลี่ยนคุณสมบัติ HDD เป็น UEFI ไม่มีไฟล์แนบ
2016-08-28/11:50:37
9
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม rufas สร้าง usb สำหรับลงวินโดว์ คลายซิป ดับเบิ้ลคลิก ใช้ได้เลย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-28/11:44:44
10
วสัน อื่นๆ งบจังหวัดฯ(52,500) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-26/16:28:02
11
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ ร่างคำกล่าวมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-26/15:55:22
12
จรินทร์ อื่นๆ ผัง การขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง สารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-23/13:39:41
13
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการประชุมอนุมัติโครงการ ศก.พพ. ยุทธศาสตร์ ภาคเกษตรและชนบท (สปน.) (22 ส.ค.59) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-23/10:06:32
14
จรินทร์ อื่นๆ ฝากพี่ณีตครับ2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-22/17:30:49
15
จรินทร์ อื่นๆ ฝากพี่ณีตครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-22/16:06:24
16
กำพล อื่นๆ กองทุนพึ่งพาตนเอง ฝากพี่โต๊ปครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-21/19:20:23
17
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สรุป ชุมชนเกื้อกูล ฝากเดียร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-21/00:00:43
18
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สรุป กลุ่มออมทรัพย์ฯ (ใหม่) ฝากเดียร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-20/23:08:18
19
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ สรุปผลการสำรวจกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ (ผู้ตรวจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/16:57:06
20
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประเด็นตรวจราชการ กลุ่มส่งเสริมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/16:17:22
21
วสัน อื่นๆ ประเด็นตรวจราชการ ฝากพี่ณีต ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/14:57:14
22
กรองศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้ ป้ายองค์ความรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/14:29:56
23
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 5.ผลงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:46:43
24
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 4.ผลงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:39:22
25
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 3.ผลงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:26:28
26
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 2.สรุปงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:23:08
27
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 1. สรุปงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:21:02
28
วสัน อื่นๆ เอกสารสรุป ฝากพี่หมง อ.สตึก ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-18/15:54:09
29
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ตาลอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-18/15:48:05
30
จรินทร์ อื่นๆ แบบรายงานการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อน หมายเหตุ ****เขียนอธิบายเฉพาะธรรมนูญหมู่บ้านข้อที่ ดำเนินการไม่ได้ หรือ ต้องการแก้ไข ปรับปรุง ลงในตารางกระบวนการในช่องต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ****ส่งข้อมูล การจัดเวทีปะชาคม และ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นไฟล์เอกสาร Excel หรือ Word ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-18/15:28:59

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login