ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา OTOP TOR สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:24:35
2
เฉลิมศรี อื่นๆ น้องติ๊กฝากให้ พี่อัญชัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-26/17:29:31
3
ปราณีต อื่นๆ สานพลังประชารัฐ โดย อพช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-26/13:16:10
4
สริญญา อื่นๆ แบบ 8708 ส่วน 1-2 ฝากให้พี่น้อย สุภาภรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/16:37:50
5
จรินทร์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ส่งโครงการพี่ปราณีตไตรมาส 3 ปีงบ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/14:43:17
6
ปราณีต อื่นๆ PPT สานพลังประชารัฐ ของ อพข. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/12:14:51
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/08:27:06
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/08:25:46
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-11/14:27:07
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ เบิกเงินงบสตรี ปี 2560 ประจำวันที่ 7 เมษายน 2560 จำนวน 3 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-10/13:12:31
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 2 อำเภอ โอนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-10/09:20:17
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษา ค่าการศึกษา ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-10/09:07:37
13
สริญญา พช.ใสสะอาด แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-05/15:53:32
14
สริญญา อื่นๆ สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-04/17:19:37
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท โอวาท ผวจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-04/10:45:01
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท คำกล่าวของ พจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-04/10:36:50
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท สำเนารายงานประชุมกองทุนเด็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-04/10:27:18
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท รายงานการประชุม กองทุนเด็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-03/17:50:50
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท คำกล่าวรายงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-03/17:29:35
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท คำกล่าวประธาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-03/17:28:53
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ป้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-03/16:59:17
22
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบโครงการ....ตามโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-30/13:56:52
23
กรองศักดิ์ OTOP บรรยายสรุปของ พจ.งานพนมรุ้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-30/08:35:27
24
กรองศักดิ์ OTOP สคริป ผวจ.งานพนมรุ้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-30/08:31:20
25
นัฐกานต์ อื่นๆ สรุปงานตลาดอารยธรรมวนัมรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/18:43:31
26
นัฐกานต์ อื่นๆ สคริปท์งานตลาดอารยธรรมวนัมรุง ของ ผวจ.และพัฒนาการจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/18:37:16
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แนวทางการคัดเลือกเด็กและแบบเสนอชื่อเด็กรับทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/16:58:01
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แบบแจ้งชื่อเด็กรับทุนและฐานข้อมูลเด็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/16:57:04
29
ปราณีต อื่นๆ แผน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/16:19:34
30
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารแนบวาระประชุมประสานแผน ฝ่ายอำนวยการ (29 มี.ค. 2560) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/11:08:36

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login