ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ วาระประชุมประสานแผน (ฝ่ายอำนวยการ 29 มี.ค. 2560) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/11:07:18
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/10:53:46
3
จรินทร์ อื่นๆ ฝากให้พี่ณีตครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/09:43:45
4
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระประชุมประสานแผนและพัฒนาการอำเภอ เพื่อทราบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-28/16:14:00
5
นัฐกานต์ อื่นๆ บรรยายสรุปงานตลาดอารยธรรมวนัมรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-28/15:47:24
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/เอกสารวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมฯ งบสตรีปี 60 จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนวันที่ 9 มี.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-28/14:37:23
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-28/14:17:48
8
กรองศักดิ์ OTOP บ้านท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-28/13:02:59
9
ปราณีต OTOP ทิศทางการยกระดับและเพ่ิมมูลค่า OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-28/10:12:21
10
สริญญา อื่นๆ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามงบยุทธศาสตร์กรมฯ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-27/15:37:11
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใบเสนอราคา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-27/13:35:28
12
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญ ผวจ.พนมรุ้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-27/08:37:23
13
กรองศักดิ์ OTOP แผนผังจัดตลาดอารยธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-27/07:22:44
14
ปราณีต อื่นๆ หนังสือแจ้งรายงานประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-24/15:43:59
15
ปราณีต อื่นๆ แบบรายงานประชารัฐ ฝากอ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-24/15:43:23
16
ปราณีต อื่นๆ แบบรายงาน กทบ.ฝากให้อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-24/15:42:33
17
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ คำกล่าว เปิดสัมมาชีพ ปรับแล้ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-24/08:09:17
18
วสัน อื่นๆ ค่ากล่าวรายงานและให้โอวาท เปิดตลาดสัมมาชีพชุมชน ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-23/13:59:43
19
ปราณีต อื่นๆ แบบรายงานตัวชี้วัดฯ ประชารัฐฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-23/13:48:40
20
ปราณีต อื่นๆ แบบรายงานฐานข้อมูลประชารัฐ ตามตัวชี้วัดฯ ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-23/13:47:51
21
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบคำรับรองข้อมูล จปฐ. อำเภอดาวนืโหลดไปปรับใช้ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-23/09:02:33
22
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ตลาดนัดสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-21/16:42:16
23
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ขอบเขตงานตลาดนัดสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-21/16:39:43
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-21/12:33:47
25
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บันทึกเปิดงานสัมมาชีพ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-20/17:24:10
26
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560(สำหรับอำเภอ) สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-20/14:25:35
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/เอกสารวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมฯ งบสตรีปี 60 จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนวันที่ 17 มี.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-20/11:49:55
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เตรียมคำกล่าวกองทุนพัฒนาเด็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-19/16:55:51
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เตรียมประชุมกองทุนพัฒนาเด็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-19/16:54:44
30
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกณฑ์ราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-17/16:11:59

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login