ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญอธิบดีเปิดงาน 25 สค. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-11/07:46:03
2
วสัน อื่นๆ รายชื่อปราชญ์ ฝากอ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-10/14:45:03
3
กรองศักดิ์ OTOP ป้ายร้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-10/08:13:55
4
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายงานสรุป วันท่ี 11 ส.ค. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-10/08:13:10
5
ศิริมา มชช. แนวทางดำเนินงานระบบ มชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-09/12:44:09
6
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลง รอบที่ 2 พอ.พก บุรีรัมย์ 59 1. ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 และปลายรอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมินในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสาร และไฟล์ข้อมูล สำหรับพัฒนาการอำเภอข้าราชการในสังกัดทุกคน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-09/12:03:44
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-09/11:29:16
8
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเอกสารใบเสนอราคา (สืบราคา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-09/11:29:12
9
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน พรบ.องค์กรการเงินฐานราก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-08/11:14:12
10
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมประชุม 8 ส.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-07/18:49:14
11
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผล เพื่่อเข้าวาระประชุม 8 ส.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-07/12:36:46
12
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสผ่านเว็บไซต์-buriramcdd.com ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-05/10:41:29
13
กรองศักดิ์ OTOP แบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-05/10:07:49
14
กรองศักดิ์ OTOP แบบลงทะเบียนกลุ่มผู้ประกอบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-05/10:07:19
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-04/12:00:44
16
ศิริมา กลุ่มออมทรัพย์ เอกสารวาระการปฏิรูประบบการเงินฐานราก (เอกสารรัฐสภา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-03/17:24:44
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-02/15:45:12
18
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูลหม่อนไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-02/15:34:56
19
ศิริมา OTOP ทะเบียนรายชื่อกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหมที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2557-2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-02/15:27:17
20
ศิริมา อื่นๆ รายงาน Ser ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-02/10:30:05
21
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการกลั่นกรอง (ตัวอย่างจาก จังหวัดร้อยเอ็ด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-01/14:03:16
22
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองโครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-01/14:01:57
23
ชิษณุกิจ อื่นๆ กองทุนพึ่งพาตนเอง(ห้วยราช) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-01/09:14:24
24
วสัน อื่นๆ แบบเช็คลิสต์ตามโครงการ สปน. แบบ2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-31/13:25:43
25
วสัน อื่นๆ แบบเช็คลิสต์ตามโครงการ สปน. แบบ1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-31/13:25:17
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 28 ก.ค.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-28/15:05:10
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-28/10:33:44
28
รณภพ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ตัวอย่างการถอดบทเรียนหมู่บ้านมารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-28/10:20:43
29
เฉลิมศรี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้า เฉลิมศรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-25/13:52:33
30
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วาระการประชุมวันที่ 25 เวลา 13.00 น.ฝากให้หัวหน้ากรอง ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-24/12:48:47

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login