ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-17/10:03:16
2
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ1/60 ฉบับปรับปรุง แก้ไขข้อความ ตัวชี้วัดที่ 7 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-17/09:05:56
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 โครงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-16/12:01:50
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-15/16:07:35
5
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานประชุม ครั้งท่ี 2 ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-15/00:19:52
6
ปราณีต อื่นๆ se1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/16:46:39
7
ปราณีต อื่นๆ Se ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/16:46:21
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานนำเสนอตัวชี้วัดสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/16:17:25
9
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผอ.กพร. (ประชุมเอบีน่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/15:14:46
10
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แนวทางการประเมินประสิทธิภาพ (ประชุมเอบีน่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/15:13:54
11
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผอ.สำนักภูมิปัญญาท้องถินฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/15:12:55
12
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็ง (ประชุมเอบีน่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/15:12:11
13
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นำเสนอ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาชีพ (วสันฝากหัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/15:09:06
14
กรองศักดิ์ OTOP ใบสมัคร กพร.มิติ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/11:53:32
15
กรองศักดิ์ OTOP ใบสมัครพืั้นท่ี 3 สนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/11:49:54
16
กรองศักดิ์ OTOP สมัคร กพร.พื้นท่ี 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/11:12:53
17
กรองศักดิ์ OTOP สมัครกะ กพร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-14/11:12:22
18
กรองศักดิ์ OTOP บรรยาย OTOP ฝากให้ พอ.ชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/22:19:13
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/15:58:21
20
ศิริมา OTOP ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย(พี่ืสอนน้อง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/15:44:12
21
ศิริมา OTOP กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม D(น้อง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/15:42:01
22
ศิริมา OTOP กลุ่ม 4-5 ดาว (พี่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/15:40:53
23
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฝากงานให้พี่ประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/15:15:24
24
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ รายงานผลออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/13:25:18
25
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค หมวด 900 ปี 2560(โครงการเกี่ยวกับ จปฐ.) สำหรับดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/11:45:41
26
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แนวทางการติดตามและตรวจสอบข้อมูล จปฐ. ปี 2560 สำหรับดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/10:56:18
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-13/08:23:38
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนการติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-12/17:42:15
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อกส.จ. ครั้งที่ 1 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-12/16:40:34
30
ปราณีต อื่นๆ สรุป เดือน มี.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-12/13:20:01

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] 74 [ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login