ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ปราณีต อื่นๆ ปก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-12/13:19:26
2
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชน ฝากพี่ณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-12/12:29:55
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่างคำสั่งติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-11/21:56:25
4
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเด็นตรวจราชการ 13 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-11/20:26:55
5
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ประเด็นตรวจราชการ ผู้ตรวจกรมฯ ฝากให้พี่ณีตครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-11/09:10:21
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระการประชุม กพส.จ. ครั้งที่ 1 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-10/18:30:14
7
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เตรียมประชุม อกส.จ. 10 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-10/18:21:38
8
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ สปน. รอบทึี่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-10/17:47:46
9
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประเด็นตรวจ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (มี.ค.60) ฝากคุณปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-10/17:44:39
10
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แนวทางการเบิกจ่ายค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2560 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-10/15:53:23
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างทำเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมฯ งบสตรีปี 2560 จ่ายตรงเข้าผู้ขาย เงินเข้าบัญชีผู้ขายวันที่ 3 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-10/11:48:49
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ราย (ค่ารักษาพยาบาล) ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-10/11:47:16
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่างสัญญาโครงการเงินทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/18:09:02
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้าการยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนงินทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/18:08:25
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระการประชุมคณะขับเคลื่อน 10 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/16:33:23
16
นัฐกานต์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/16:21:01
17
ศิริมา OTOP ประเด็นตรวจ มีค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/12:09:27
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/10:11:42
19
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี คำกล่าว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-07/16:28:13
20
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี กำหนดการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-07/16:24:13
21
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี ร่างคำกล่าววันสตรีสากล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/20:47:36
22
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี หนังสือแจ้ง อบจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/20:43:34
23
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี กำหนดการวันสตรีสากล ปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/20:05:43
24
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี คำกล่าวสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/17:40:35
25
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้หัวหน้ากุหลาบ อ.แคนดง (3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/15:48:40
26
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้หัวหน้ากุหลาบ อ.แคนดง (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/15:47:56
27
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้หัวหน้ากุหลาบ อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/15:47:04
28
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ขั้นตอนการ fix download ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/13:47:13
29
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์ Fix downlaod v 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/13:46:31
30
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์ Fix downlaod v 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/13:46:09

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] 75 [ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login