ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี ใบประกาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-05/16:08:48
2
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ1/60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/14:08:41
3
ปัฏิมาศ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใบลงทะเบียน ใบลงทะเบียนงานวันสถาปนากองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/13:13:20
4
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/11:40:46
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบสตรีปี 2560 จำนวน 2 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/09:38:40
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 (งบสตรี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/18:42:53
7
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:46:20
8
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:45:52
9
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์14 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:45:31
10
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:45:10
11
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:44:46
12
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:44:24
13
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:43:24
14
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:43:00
15
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:42:34
16
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:41:49
17
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:40:35
18
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:39:42
19
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:39:13
20
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:38:46
21
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:38:10
22
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:37:16
23
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:36:15
24
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:35:55
25
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:35:33
26
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:35:07
27
ศิริมา OTOP งบหน้ากลุ่ม OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:42:49
28
ศิริมา OTOP คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:03:46
29
ศิริมา OTOP งบหน้าผลิตภัณฑ์OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:03:00
30
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) จังหวัดขอส่งแบบรายงานหมู่บ้าน DVR ให้ อ.ประโคนชัยกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:01:14

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] 76 [ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login