ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ปราณีต อื่นๆ 1111111 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-20/14:26:12
2
ปราณีต อื่นๆ ส่งให้ตั้ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-20/14:16:23
3
ปราณีต อื่นๆ 115 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-18/14:43:22
4
ปราณีต อื่นๆ 114 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-18/14:42:54
5
ปราณีต อื่นๆ 113 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-18/14:42:34
6
ปราณีต อื่นๆ 112 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-18/14:42:19
7
ปราณีต อื่นๆ 111 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-18/14:42:03
8
ปราณีต อื่นๆ วาระการประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/18:38:08
9
ปราณีต อื่นๆ โปรเจคไอเดียร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/18:27:26
10
ปราณีต อื่นๆ งบหน้าโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/18:26:48
11
ปราณีต อื่นๆ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/18:26:09
12
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟล์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเว้ปไซด์ของอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/15:46:59
13
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์ทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/15:37:01
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/14:16:32
15
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล CIA ล่าสุด ส่งให้ทุกอำเภอ (17 ก.พ. 2560) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล CIA ล่าสุด ส่งให้ทุกอำเภอ (17 ก.พ. 2560) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/11:44:57
16
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นตรวจติดตามสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-17/09:33:24
17
กรองศักดิ์ OTOP ตลาดอารยธรรมวนัมรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-15/16:05:12
18
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 60 ทุกอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-15/12:54:41
19
ปราณีต อื่นๆ ppt 10 กพ.60 โครงการภาค ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-15/12:39:27
20
ปราณีต อื่นๆ แบบขยายพื้นที่ประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-15/11:39:56
21
นัฐกานต์ อื่นๆ กำหนดการงานบี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-15/11:36:17
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-15/10:56:15
23
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบเสนอโครงการ งบฯปี 61 ฝากให้ปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-15/08:07:03
24
วสัน อื่นๆ แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนฯ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-14/16:45:40
25
ศิริมา OTOP กลุ่ม d 23 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-14/14:28:01
26
ศิริมา OTOP กลุ่ม D ส่งพี่ทอนโคราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-14/11:26:17
27
ศิริมา OTOP กลุ่ม D ส่งพี่ทอนโคราช ค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-14/11:21:50
28
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หลักฐานเชิงประจักษ์ กิจกรรม ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-14/10:30:56
29
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ ไฟล์ระบบ สส.พช.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-14/07:54:39
30
ปราณีต อื่นๆ แบบโครงการ 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-10/18:08:30

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ] 78 [ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login