ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำเนาเอกสารโครงการฯ กองทุุนฯ ส่งให้พี่สุนัน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-18/15:41:37
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-18/14:55:29
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-18/14:53:04
4
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) แบบประเมินหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-17/16:06:19
5
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ทะเบียนหมู่บ้านสารสนเทศ ปี 55 - 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-17/16:01:58
6
สริญญา อื่นๆ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามงบยุทธศาสตร์กรมฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-16/20:59:28
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-15/16:08:44
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-15/13:22:10
9
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตัวอย่างการเสนอขอความเห็นชอบศูนย์เศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-14/10:45:32
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-10/14:12:01
11
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ แบบลงทะเบียน ร่วมงาน วันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-09/14:25:22
12
วสัน อื่นๆ แบบรายงานชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-09/10:50:32
13
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ wordpress-basic คู่มือการติดตั้งและใช้งาน wordpress ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-08/16:08:07
14
บุญยิ่ง องค์กรสตรี ร่างคำกล่าวรายงาน วันสตรีสากล 2559 ร่างคำกล่าวรายงาน วันสตรีสากล 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-07/16:14:07
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-07/13:12:45
16
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทะเบีบนเด็กฯ รับทุนอุปการะ ปี2559 ทะเบีบนเด็กฯ รับทุนอุปการะ ปี2559 จำนวน 53 ทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/17:17:02
17
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทะเบีบนเด็กฯ รับทุนอุปการะ ปี2558 ทะเบีบนเด็กฯ รับทุนอุปการะ ปี2558 จำนวน 81 ทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/17:15:45
18
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โปรแกรมประมวลผล ตามโครงการพัฒนา มบ.ศก.พพ. ในภาคเกษตรและชนบท 1.โปรแกรมประมวลผลบัญชีครัวเรือน 2.โปรแกรมประมวลผลแบบข้อมูลของโครงการปิดทองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/16:53:07
19
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 /2559 พอ/พก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/12:50:38
20
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ คำสั่งตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-03/15:50:36
21
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แบบรายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ OTOP รายใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-03/11:26:14
22
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน ไฟล์เอกสารการรายงาน(สำหรับนำไปแก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/19:31:10
23
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน คูมือการดำเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/19:20:08
24
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน หนังสือสั่งการ (การดำเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน ปี 59) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/18:50:48
25
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แนวทาง+แบบฟอร์ม+ฐานข้อมูลเด็ก เชิญโหลดนะครับ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/17:40:51
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-01/20:39:02
27
สริญญา อื่นๆ โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-01/16:27:20
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-01/16:07:55
29
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีดาวน์โหลดวีดีโอจาก you tube ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม........... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-26/13:42:24
30
บุญยิ่ง ผู้นำ อช/อช กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ ผู้นำ อช. ช่วยเหลือ คร.ยากจน อ.ละ 2 คร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-23/15:43:08

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] 79 [ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login