ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชี (ผู้นำ อช) ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 63 กรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-08/11:45:00
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 63 งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-08/11:43:48
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-08/11:43:23
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/วัสดุสนับสนุนฯ ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-07/16:17:29
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 5 พ.ค.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-05/11:58:07
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-02/23:58:15
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/16:16:14
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:48:42
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:48:18
10
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานผลการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" แบบ บวร 2(2) บวร 2(3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:15:58
11
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานแผน/ผลการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" แบบ บวร 1 บวร 2(1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:15:17
12
วิวัฒน์ อื่นๆ ทะเบียนรายชื่อวัด/ที่พักสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รายอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:13:34
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-29/18:58:31
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 23 เมษายน 2563 (อ.ปะคำ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-28/10:25:14
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-28/09:39:07
16
เฉลิมศรี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอร์มการรายงานผลปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-27/20:36:34
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 27 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-27/14:08:34
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-24/15:14:04
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-24/11:31:38
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-24/11:30:58
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-23/16:31:53
22
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคณะอนุกลั่นกรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-23/11:15:26
23
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แบบฟอร์มงานสตรี (ปรับโครงสร้างฯ รับสภาพฯ พักชำระ มอบอำนาจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-23/09:44:38
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-22/15:36:01
25
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แผนการใช้เงินฯ สตรี 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-21/14:55:07
26
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แบบฟอร์มตาราง 4 หน้า เงินหมุนเวียน ปรับ 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-21/14:26:53
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-18/10:16:47
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-17/10:55:13
29
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการ กข.คจ. แบบแนบท้ายสัญญาขอผ่อนผันเงินยืมกข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-17/09:38:38
30
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการ กข.คจ. แบบรายงานช่วยเหลือกข.คจ.ผ่อนผันเงินยืม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-17/09:37:27

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login