ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:31:37
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/11:20:38
3
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานแผนปฏิบัติการบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช.2ค ระดับตำบล อำเภอ ปี 2562 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/10:18:22
4
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมฯออนไลน์ ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/09:34:23
5
วสัน OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/14:57:43
6
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบตอบรับ รางวัลหม่อมงามจิต (ฝากให้ อ.เฉลิมพระเกียรติ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/13:05:33
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:20:29
8
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:30:20
9
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล OTOPปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:26:21
10
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:23:45
11
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล OTOP ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:20:56
12
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. แบบฟอร์มรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/09:58:15
13
กรองศักดิ์ OTOP การจัดเก็บรายได้ชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-05/08:27:49
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัด (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/16:34:36
15
ภคินท์ อื่นๆ กำหนดากร EXPO แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/15:50:26
16
กรองศักดิ์ อื่นๆ ใบสมัครการแสดงต้อนรับและการแต่งกาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/13:19:47
17
วสัน อื่นๆ รายงานผลสัมฤทธิ์ ฝากอำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/12:19:38
18
กรองศักดิ์ อื่นๆ แผนที่เชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/17:19:34
19
กรองศักดิ์ อื่นๆ แผนการดำเนินงาน EXPO UP date ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/17:16:40
20
กรองศักดิ์ OTOP แผนจัดกิจกรรม Expo ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/15:06:39
21
กรองศักดิ์ OTOP การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเทียวนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-29/15:31:23
22
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระการประชุมคกก.ประกวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-28/16:55:50
23
กรองศักดิ์ OTOP การประสานงานตั้งป้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-27/13:47:44
24
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด รอบ 2/61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-26/15:10:54
25
กรองศักดิ์ OTOP ตัวอย่างกระบวนการ..ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-25/15:48:39
26
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึกแจ้งประชุม ผปก.เส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/15:15:38
27
กรองศักดิ์ OTOP การเตรียมประชุม จนท.แสดงสินค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/14:48:42
28
กรองศักดิ์ OTOP แผนการปฏิบัตงาน Expo 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/09:05:24
29
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารนำเข้าท่ีประชุม จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/13:30:53
30
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเสนอเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (ให้พี่สร) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/14:46:16

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login