ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัดปี 60 โครงการพลังอาสาฯ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯ จำนวน 4 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/18:10:34
2
ศิริมา OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/13:22:10
3
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/11:01:34
4
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/11:00:52
5
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบแสดงความประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน (พอ.ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-18/10:29:11
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-17/16:00:44
7
กรองศักดิ์ OTOP ฐานข้อมูล OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-17/14:16:12
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเอกสารสตรีท่ีปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-17/07:49:15
9
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ (โครงการ สปน. ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/16:38:51
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/16:11:10
11
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค ปี 2560(แบบใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/14:13:14
12
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/10:55:08
13
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/10:54:53
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 จำนวน 4 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-13/17:11:00
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-12/14:46:40
16
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือขยายวงเงินโดยวิธีตกลงราคา 500,000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-12/14:41:32
17
กรองศักดิ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นส.เปิดบัญชี ประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-12/07:48:51
18
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt กองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-11/15:10:35
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/18:45:18
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/18:44:37
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนผังกระบวนการอนุามัติเงินสตรี ppt ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/16:05:34
22
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนผังกระบวนการอนุมัติเงินสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/16:04:54
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขั้นตอนการเข้าระบบ SARA เพื่อปริ้นสกรีนข้อมูลสมาชิกรายบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับแนบแบบเสนอฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/15:37:28
24
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปรับปรุงรายละเอียดประกอบกิจกรรม จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/15:27:17
25
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลช่วยนำ้ท่วมภาคใต้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/13:46:13
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/11:36:42
27
สริญญา อื่นๆ ครุภัณฑ์ใน ระบบ GFMIS ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/11:09:36
28
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/11:04:57
29
วสัน อื่นๆ อินโฟกราฟฟิค "สัมมาชีพชุมชน" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-09/16:17:10
30
วสัน อื่นๆ ร่าง คณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-09/16:16:08

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] 81 [ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login