ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕แผ่น3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:36:37
2
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕แผ่น2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:36:12
3
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕ แผ่น1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:35:30
4
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ หลักเกณฑ์การแยกประเภท เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:34:50
5
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ หลักเกณฑ์การแยกประเภท เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:34:21
6
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:32:44
7
รัชนี โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารถ่ายทอดตัวชี้วัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-02/09:28:48
8
สรัลนุช อื่นๆ เอกสารการรายงาน SAR 1.5 เอกสารการรายงานตัวชี้วัดการถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่บุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-01/10:00:24
9
วิวัฒน์ อื่นๆ ข้อมูลจำนวนประชากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-31/14:53:58
10
สุวพัชร์ อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2557-2558 จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-29/14:35:38
11
สุวพัชร์ อื่นๆ แบบเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 ส.ค. 57-58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-29/14:34:57
12
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ Google Drive ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-27/17:54:44
13
วสัน อื่นๆ คำกล่าวรายงานในงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบุรีรัมย์สันติสุขเพื่อการพึ่งพาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-27/17:51:55
14
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ใบสมัคร โครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:46:38
15
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช Road Map โครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:46:10
16
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:45:19
17
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนฯ สูความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:43:49
18
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ กรอบการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งกรอบการแสดงผลงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2558 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-16/20:10:34
19
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการตรวจประเมินผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งแนวทางการแสดงผลงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2558 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-16/20:09:29
20
จรินทร์ อื่นๆ กองทุนพึ่งพาตนเองดีเด่น(ระดับเพชร)อำเภอละ 1 หมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-16/14:08:12
21
ชิษณุกิจ อื่นๆ รายชื่อหมู่บ้านกองทุนพึ่งพาตนเองระดับเพชรจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอละหนึ่งหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-15/10:11:06
22
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบ้ติราชการภายใน ปี 2558 จังหวัดจัดส่งแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-14/11:39:05
23
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ บัญชีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการริเริ่มฯ แก้ไข จังหวัดฯ ส่งบัญชีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการถอดสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง (ฉบับแก้ไข) วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเก่า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-14/10:56:24
24
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่างกำหนดการดำเนินการตามโครงการถอดสรุปบทเรียนตามโครงการริเริ่มฯ 2558 จังหวัดฯ จัดส่งร่างกำหนดการดำเนินงานโครงการจัดเวทีสรุปถอดบทเรียนผลขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-13/17:33:01
25
จรินทร์ อื่นๆ ดีที่ 8 ดีเด่น อำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-13/10:02:49
26
สรัลนุช PA แบบตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯภายใน 2558 แบบตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2558 รายตัวชี้วัด จำนวน 10 แบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-11/15:51:01
27
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการริเริ่มฯ แก้ไข 10 กค.2558 ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี 2558 แก้ไขวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-11/15:47:39
28
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คู่มือการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-08/07:08:26
29
วสัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน OA ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-06/10:28:51
30
วสัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งโปรแกรม OA ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-06/10:26:56

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] 81 [ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login