ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สรุปประเด็นตรวจ ม.ค.60 ให้พี่ปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-09/10:51:49
2
วสัน อื่นๆ ประเด็นเน้นย้ำและตััวอย่างการดำเนินงานตามโครงการ "สัมมาชีพชุมชน" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-08/16:01:02
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-06/14:38:33
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้าน ธ.ค. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-06/14:06:53
5
วสัน อื่นๆ ขั้นตอนการบันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน และ ความรู้จากปราชญ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-05/15:41:10
6
วสัน อื่นๆ road map สัมมาชีพชุมชน ฝากพี่ณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-05/11:51:22
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัดปี 60 โครงการพลังอาสาฯ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯ จำนวน 15 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-05/09:31:56
8
วสัน อื่นๆ ขั้นตอนวิธีการบันทึกข้อมูลปราชญ์ในเว็บไซต์ สัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-04/11:49:37
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-03/13:06:08
10
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค ปี 2560 ส่งให้อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-30/09:08:55
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-28/12:35:55
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คำสั่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต่างๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-28/11:34:54
13
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ปัญหาที่อาจพบในการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผล จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-27/11:08:02
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แนวทางการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-26/15:26:53
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-26/14:39:20
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผ่นที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-26/14:38:55
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผ่นที่ 1 (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-26/14:38:05
18
วสัน ศูนย์เรียนรู้ โครงการ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพฯ ฝากพี่ปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-26/10:23:20
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-25/13:29:39
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-25/13:29:19
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-25/13:28:55
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-25/13:28:31
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-25/13:28:11
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-25/13:27:48
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt เบิกจ่ายกองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-25/12:29:48
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-23/14:32:16
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมวด 900 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเลขที่ 38-46 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-23/14:20:50
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนังสือแจ้งจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 ลว.9 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-22/16:18:25
29
กรองศักดิ์ ผู้นำ อช/อช PPT ประชุมผู้นำ อช.วิทยากรแผนฯ งบฯ จว.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-21/20:50:58
30
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี PPT นำเสนอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-21/15:10:16

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login