ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วิวัฒน์ อื่นๆ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2560 ตามหนังสือ จบร. ที่ บร 0019/ว6058 ลว. 21 ธ.ค.59 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2,3,5,6,7 ส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เป็นแผ่น CD ส่งในกล่องของแต่ละอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-21/11:52:01
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คู่มือประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนสตรีจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-20/16:58:06
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt นำเสนอคณะขับเคลื่อนจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-20/14:20:07
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 16 และ 19 ธันวาคม 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-20/13:24:08
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ***เงินเข้าบัญชีวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น เป็นต้นไป แจ้งล่วงหน้าเนื่องจากการเงินไปอบรม 21-23 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-20/12:35:30
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-20/12:33:33
7
วสัน อื่นๆ เอกสารสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-19/16:48:25
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-19/16:23:03
9
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แนวทางการดำเนินงานและแบบประเมินผลโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-19/14:48:51
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-16/14:20:35
11
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่างคำกล่าวรายงาน อบรมวิทยากรสัมมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-15/16:17:18
12
วสัน ศอช.ต. ร่างแผนชุมชนระดับตำบล ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-15/15:21:23
13
วสัน ผู้นำ อช/อช บัญชีลงชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการพลังอชฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-15/14:02:01
14
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบเสนอเพื่อออกเลขหนังสือ ประกอบบันทึกขออนุมัติดำเนินงานโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-15/11:39:10
15
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายละเอียดประกอบโครงการฯ ฝากหัวหน้าทวีครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-14/15:31:35
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-14/14:32:36
17
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ สรุปผลการสำรวจยุ้งฉางและธนาคารข้าว จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-14/14:31:34
18
กำพล จปฐ.และ กชช.๒ ค ไลน์ จปฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-14/13:39:28
19
วสัน อื่นๆ กรอบ สัมมาชีพ บุรีรัมย์ ฝากหัวหน้ากรองครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-14/10:43:00
20
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ กิจกรรมเด่น การตรวจราชการ 15 ธ.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-14/08:02:13
21
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี หมวด 900 สตรีปรับแล้ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-13/16:50:02
22
เฉลิมศรี อื่นๆ ฝากให้หัวหน้ากรอง ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-13/14:44:39
23
วสัน อื่นๆ ขออนุมัติงบ (กลุ่มจังหวัด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-13/14:44:15
24
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประเด็นตรวจราชการ ธ.ค.59 ฝากคุณปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/17:15:10
25
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/16:11:01
26
วิวัฒน์ อื่นๆ ข้อมูลทะเบียนรายชื่อโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ (เสื้อกีฬา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/15:23:25
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/13:30:03
28
กรองศักดิ์ OTOP พื้นที่ดำเนินงานตลาดนัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/12:48:08
29
กรองศักดิ์ OTOP รายการค่าใช้จ่าย ตลาดนัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/12:47:36
30
กรองศักดิ์ OTOP หมวด 900 ตลาดนัด 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/12:46:48

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login