ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ ผู้นำ อช/อช รายการจัดสรรงบฯ จว. อช.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-09/10:35:34
2
นัฐกานต์ อื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-08/17:16:05
3
นัฐกานต์ อื่นๆ หมวด 900 โครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-08/17:10:55
4
นัฐกานต์ อื่นๆ หมวด ๙๐๐ โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-08/17:03:28
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 1 และ 6 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-08/16:53:36
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-08/16:50:34
7
นัฐกานต์ อื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-08/13:56:35
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-06/13:14:12
9
วสัน ผู้นำ อช/อช บัญชีจัดสรร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-06/12:24:30
10
ศิริมา OTOP อนุ นตผ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-06/12:22:58
11
วสัน ผู้นำ อช/อช ขออนุมัติ อช.(งบจังหวัด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-06/12:22:58
12
ศิริมา OTOP ส่งวาระ OTOP ให้น้อย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-02/11:48:18
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษายาบาลและค่าการศึกษาบุตร พ.ย. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-02/11:46:59
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-01/16:18:40
15
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ตัวชี้่วัด กลุ่มออมทรัพย์ssg ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-30/13:48:55
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-28/16:43:57
17
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ที่มีกิจกรรมเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-28/15:28:30
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งผลการเบิกจ่าย ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/16:44:31
19
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่างหมวด900กองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/15:59:49
20
กรองศักดิ์ อื่นๆ ตราสารหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/15:15:09
21
วสัน อื่นๆ การอบรมทีมสนับสนุนสัมมาชีพระดับอำเภอ ฝากพี่อัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/14:28:15
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 17,24 พ.ย.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/12:36:29
23
สริญญา อื่นๆ การจัดกิจกรรม ชาว OTOP ร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ นายอำเภอชำนิ นายอำเภอเมือง และอำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/14:22:48
24
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย งานไหมงบฯ จังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/13:48:36
25
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การทำหุ่นจำลองหนอนไหมหมู่บ้านท่องเที่ยว 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/13:47:43
26
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดทำหุ่นจำลองหมู่บ้านท่องเที่ยว 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/13:46:53
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/09:17:56
28
วสัน อื่นๆ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน สัมมาชีพชุมชน จังหวัดบรุีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-20/14:55:16
29
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ผ้าเจริญสุข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:46:58
30
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ผ้านาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:45:51

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login