ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการตรวจราชการฯ ฝากคุณปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-17/16:35:24
2
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การมอบหมายงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ ต.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-13/07:46:01
3
กรองศักดิ์ OTOP ยุทธศาสตรไหม บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-12/16:54:26
4
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-12/15:00:19
5
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แบบรายงานความสำเร็จ ของบ.ประชารัฐ บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-12/07:59:30
6
กรองศักดิ์ OTOP กลุ่มเป้าหมายเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-11/10:27:11
7
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4050 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-11/10:02:33
8
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบเช็คลิส สปน.ฝากพี่ทรัพย์สิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-10/12:59:50
9
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รายได้สนวนนอก ล่าสุด มี 2 ชีท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-06/21:06:00
10
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มอบอำนาจสตรี ส่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-06/10:56:13
11
สมยศ อื่นๆ กรรมการผ้าป่า ถึงจ่าวสันต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-04/09:20:15
12
ศิริมา อื่นๆ วาระการประชุมส่งเสริมฯ (สมยศ) 4 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-04/09:01:43
13
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายการเข้ารับการอบรมหลักสูตร "วิทยากรผุ้นำสัมมาชีพ" ประจำปี 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-03/15:49:01
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-01/13:16:19
15
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ มอบหมายงาน พจ.ปรีชา (กลุ่มส่งเสริมฯ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-29/13:28:26
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทะเบียนอาสา คณะทำงานขับเคลื่อน แจ้งรายชื่อผู้แทน ผนวก ก (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-29/11:38:09
17
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบประเมิน รอบ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-29/11:16:29
18
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบประเมิน รอบ 2 ปลาทู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-29/11:09:35
19
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. แบบปรับปรุงรายงานคดีความฯ กข.คจ. ส่งมอบงาน พจ. ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-28/12:13:36
20
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แบบมอบหมายงาน พจ.ปรีชา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-28/11:30:15
21
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ โครงการ ออมทรัพย์ฯ งบฯตรวจราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-28/10:00:53
22
ศิริมา OTOP ทะเบียน Otop ปี55 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-28/09:44:40
23
ศิริมา OTOP ทะเบียนผู้ประกอบการOtop อบจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-28/09:43:58
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบ นส.รับสภาพหนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-27/10:39:17
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตัวอย่างบันทึกประชุมเลือก อาสาสมัครสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-27/07:38:43
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเอกสาร ผนวก ก แนบท้ายคำสั่งฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-27/07:17:19
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบร่างคำสั่งอาสาสมัครฯ และคณะทำงานตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-27/07:16:44
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอ ผต.วิไลวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-26/11:38:01
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบประวัติ อาสาสมัครผู้ประสานงานและ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-26/11:33:04
30
กรองศักดิ์ OTOP แผนร้านเวราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-23/15:39:53

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login