ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี2559 รอบ2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-06/16:15:46
2
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ สรุปโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งฯ (รอปรับ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-05/16:04:26
3
วสัน อื่นๆ หนังสือฝากพุทไธสง (ประชุมของ สสส.) ฝาก อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-05/13:40:06
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-05/13:24:14
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายการโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน สส.พช. 2558 โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก วันที่ 5 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-05/12:51:59
6
วสัน ศอช.ต. หนังสือ ฝาก อำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-02/14:04:24
7
วสัน ศอช.ต. ประชุมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฝาก อ.พุทไธสง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-02/13:38:04
8
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ประเมินค่าตำแหน่ง พจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-01/09:30:18
9
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.พุทไธสง - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/16089 ลงที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐพอเียงในชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/15:39:26
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/15:33:29
11
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4136 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/14:51:12
12
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4141 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง โครงการสร้างนักธุรกิจ OTOP สู่การตลาดการค้าอาเซียน (Smart OTOP TO AEC Trader Border) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/14:37:32
13
กรองศักดิ์ OTOP OTOP เทรดเดอร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/14:12:25
14
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว4111 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เดิม) เตือนครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/11:55:14
15
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว4112 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/11:53:44
16
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.นางรอง - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/15859 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง การรับรางวัลโครงการ / กิจกรรมการประกวด/คัดเลือกผลงานดีเด่นในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/11:51:59
17
เฉลิมศรี อื่นๆ อำเภอ ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4114 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งสำเนาแผนชุมชน ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/11:49:50
18
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.ประโคนชัย - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/15861 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมรับรองมาตรฐานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/11:47:42
19
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว4134 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง โครงการประชารัฐ "OTOP Potential Growth" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/11:44:36
20
กรองศักดิ์ OTOP ขออนุมัติดำเนินงาน นวัตกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/23:17:56
21
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่ออบรมประชารัฐพัฒนา OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/22:02:56
22
กรองศักดิ์ OTOP ประชารัฐพัฒนา OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/22:02:27
23
ศิริมา OTOP รายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรม OTOP ที่เขตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/19:57:48
24
ศิริมา OTOP รายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรม OTOP ที่เขตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/19:57:28
25
ศิริมา OTOP รายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรม OTOP ที่เขตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/19:57:07
26
ศิริมา OTOP รายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรม OTOP ที่เขตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/19:56:46
27
กรองศักดิ์ OTOP รายการวัสดุหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/18:39:19
28
กรองศักดิ์ OTOP รายการวัสดุ นวตกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/07:36:35
29
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบ ปร 4 และ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-30/07:20:29
30
จรินทร์ อื่นๆ แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจรสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 – 2 ( บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอหรือผู้แทนจำนวน 1 คน และกลุ่มเป้าหมายในส่วนของพัฒนาชุมชน จำนวน 10 คน เพื่อให้การดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัญจรสู่กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 – 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้พัฒนาการอำเภอแจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-29/14:41:26

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ]


Login