ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP ร้านเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-23/15:39:19
2
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4417 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 - เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการชำระคืนเงินกู้และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-23/13:32:32
3
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค การตรวจสอบทำเนียบพื้นที่สำหรับใช้บันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2 ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-22/09:51:09
4
วสัน OTOP กำหนดการศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-21/17:23:24
5
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-21/16:30:22
6
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟอนต์ไทยสารบัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-21/14:35:03
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 21กันยายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-21/13:33:23
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปประเด็นตรวจราชการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-20/11:35:46
9
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝากให้ดิก เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-20/10:27:19
10
วสัน การตรวจราชการกระทรวง/กรม ฝากประเด็นผู้ตรวจ ประจำเดือน ก.ย.59 (ให้พี่ณีต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-20/10:01:48
11
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารประกอบการอบรมสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-19/17:35:23
12
รณภพ อื่นๆ อพช.มอบนโยบายการทำงานปีงบประมาณ 2560 แก่ผู้บริหารระดับสูง(18 ก.ย.59 โนโวเทล) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-19/16:26:25
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-19/15:39:22
14
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอเมือง ,นายอำภอแคนดง,นายอำเภอบ้านด่าน,นายอำเภอโนนดินแดง - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 4441 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 69 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-19/14:47:40
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-19/09:57:52
16
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4412 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-16/16:39:45
17
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร0019/ว4404 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-16/16:37:54
18
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอเมือง , นายอำเภอหนองกี่ , นายอำเภอคูเมือง - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4401 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 ขอให้อำเภอแจ้งข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินตามรายชื่อที่แนบ แก้ไขผลงานฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-16/16:32:24
19
วสัน ศูนย์เรียนรู้ แบบป้ายต่างๆ ตามโครงการ ยกระดับศูนย์เรียนรูุ้ชุมชนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-16/16:11:44
20
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปงานตามนโยบายสตรี (ฝากให้พี่ณีต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-16/16:09:21
21
วสัน อื่นๆ โครงการ สปน. (ฝากพี่ณิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-16/15:38:59
22
วสัน อื่นๆ ยกระดับศูนยเรียนรู้ (ให้พี่ณีต) รายงานตามนโยบาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-16/15:38:00
23
กรองศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้ ผลการประเมินศูนย์เรียนรู้ จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/21:01:53
24
กรองศักดิ์ OTOP ค่าใช้จ่ายนวตกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/16:08:21
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฐานข้อมูลสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/15:35:07
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารประกอบการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/15:34:03
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สื่อ ppt บรรยายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/15:33:01
28
วสัน ศูนย์เรียนรู้ รายละเอียดใบสั่งจ้าง โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/15:20:47
29
กรองศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้ รายการค่าใช้จ่ายงบฯศูนย์เรียนรู้ 59 สำหรับพิมพ์ใบสั่งจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/08:06:30
30
กรองศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้ นส.แจ้งจัดสรรงบฯ ศูนย์เรียนรู้ 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/07:59:52

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] 88 [ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login