ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-26/13:41:52
2
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบฟอร์มการลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/18:35:12
3
กิตติกานต์ อื่นๆ ค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/18:33:44
4
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบคำร้องขอย้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/18:32:40
5
สริญญา อื่นๆ แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 4 ให้อำเภอจัดทำเป็นรูปเล่ม สำเนาประกอบการเบิกจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/11:05:23
6
สริญญา อื่นๆ แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 3 ให้อำเภอจัดทำเป็นรูปเล่ม สำเนาประกอบการเบิกจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/11:04:37
7
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการในการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประกอบด้วย ๑. กระบวนการในการประเมิน ๒.แบบประเมิน ๖x๒ ๓.แบบประเมิน ๔x๒๓ พร้อมคำอธิบายรายตัวชี้วัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/15:23:42
8
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน 115 หมู่บ้าน ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๓ หมู่บ้าน ปี ๒๕๕๘ งบกระทรวง จำนวน ๒๕ หมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/15:15:34
9
รัชนี พช.ใสสะอาด งานการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/13:32:45
10
รัชนี พช.ใสสะอาด งานการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/13:32:23
11
รัชนี พช.ใสสะอาด งานการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/13:31:52
12
รัชนี พช.ใสสะอาด งานการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/13:31:08
13
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:35:31
14
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:34:59
15
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:34:36
16
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:33:59
17
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:33:23
18
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:32:45
19
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:31:58
20
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:31:25
21
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:30:48
22
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:27:39
23
รัชนี พช.ใสสะอาด พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:24:08
24
รัชนี อื่นๆ งานสารบรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:06:26
25
รัชนี พช.ใสสะอาด จรรยาขัาราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-22/23:59:56
26
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำชุมชน "ผู้นำการพัฒนา" อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-20/10:23:07
27
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำชุมชน "ผู้นำการพัฒนา" อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-20/10:22:32
28
สรัลนุช อื่นๆ จิ๊กซอว์ ช้างพลายบุรีรัมย์ 500 ช้ิน ppt นำเสนอช้างพลายบุรีรัมย์ สันติสุช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-20/10:02:24
29
สรัลนุช อื่นๆ รายงานการขับเคลื่อนดีที่ 8 แบบรายงาน ผลการขับเคลื่อนงาน ดีที่ 8 พลายบุรีรัมย์ สันติสุข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-20/10:00:48
30
พุฒินันท์ อื่นๆ แบบสัมภาษณ์ ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-15/17:00:17

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ]


Login