ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิรินทร์ทิพย์ อื่นๆ แบบสำรวจร้านค้าในชุมชนเพื่อช่วยเหลือ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-17/09:33:59
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเช่าบ้าน เดือนมั.ค.2563 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 16 เม.ย.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-16/14:54:44
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง เดือนมั.ค.2563 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 7 เม.ย.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-16/14:53:44
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-16/14:34:18
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 16 เมษายน 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-16/14:33:31
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-16/14:31:57
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 14-04-63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-14/11:39:49
8
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ระดับตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-10/10:15:45
9
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-10/10:15:25
10
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-09/16:19:34
11
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชน ปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-09/16:18:40
12
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานแผนปฏืิบัติการ 90 วัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-08/15:30:19
13
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-07/14:13:11
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-03/15:50:42
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 03 เมษายน 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-03/15:50:13
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) ไตรมาสที่ 1ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-03/15:47:09
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 01 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-02/23:33:06
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 01 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-02/17:36:22
19
เฉลิมศรี อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ รอบ 1 / 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-01/19:59:29
20
เฉลิมศรี อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ รอบ 1 / 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-31/13:43:26
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ข้อมูลและแบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-30/13:29:52
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-27/19:24:35
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-26/14:13:43
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมรถ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-26/13:35:00
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 กองทุนพัฒฯาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-24/14:59:15
26
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารประกอบการประชุมไตรมาส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-24/11:24:52
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-23/14:46:24
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมรถ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-20/13:54:44
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-20/12:14:21
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-20/08:18:56

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login