ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-07/19:48:37
2
กิตติกานต์ อื่นๆ PromptPay ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-06/11:13:52
3
วสัน อื่นๆ เวทีนำเสนอผลงานดีเด่น "ผู้นำการพัฒนา" ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-07-01/19:26:15
4
เฉลิมศรี อื่นๆ สื่อประกอบการประชุม ฯ(โครงการเพิ่มความเข้มของเศรษฐกิจฐานรากตามแแนวทางประชารัฐ ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว3113 ลว 29 มิถุนายน 2559) หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-30/17:36:18
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-30/14:35:22
6
เฉลิมศรี อื่นๆ การคัดสรร OTOP ฝากให้พี่ปิ๋ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-29/14:20:26
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-27/17:18:02
8
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ หนังสือแจ้งอำเภอโครงการเชิดชูเกียรติ ระดับกลุ่มอำเภอ พร้อมคำสั่งฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-25/16:03:55
9
ชิษณุกิจ อื่นๆ วารสารกองทุนพึ่งพาตนเอง อำเภอหนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-23/22:18:13
10
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงการศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-22/19:57:28
11
เฉลิมศรี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลปราชญ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-22/15:24:46
12
เฉลิมศรี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานปราชญ์ชาวบ้าน(ปรับปรุงล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-22/15:23:31
13
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลปราชญ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/16:00:24
14
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลปราชย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/16:00:07
15
รัชนี การประชาสัมพันธ์ การเก็บประกัน สอ.พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:22:31
16
รัชนี อื่นๆ บัญชี บรรจุแต่งตั้ง ณ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:19:00
17
รัชนี การประชาสัมพันธ์ " สานพลังประชารัฐ " การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:10:39
18
รัชนี อื่นๆ " Agenda การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง " ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:04:18
19
รัชนี อื่นๆ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/15:01:46
20
รัชนี อื่นๆ แนวทางการขับเคลื่อนงาน พช.ของอธิปดี ปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/14:59:17
21
รัชนี การประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/14:56:13
22
รัชนี การบริหารแผนงาน/โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ณ ๒๐ มิย.๕๙(ระบบ BPM) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/14:54:14
23
รัชนี พช.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-20/14:51:54
24
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ เกณฑ์ค่าคะแนนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเชิดชุเกียรติฯ (ปรับปรุงล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-19/18:26:27
25
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ กำหนดการนำเสนอแต่ละกิจกรรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-19/18:25:53
26
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ คำอธิบายค่าคะแนนแต่ละกิจกรรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-16/17:34:33
27
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ แผนปฏิบัติการตามโครงการ เชิดชุเกียรติฯ ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-16/17:33:15
28
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือทำกูเกิ้ลเเมพครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-16/15:51:31
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-15/15:11:23
30
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค ข้อมูล กชช 2 ค ปี 58 (ปะปา-ไฟฟ้า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-14/12:05:16

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ]


Login