ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา กลุ่มออมทรัพย์ แบบสำรวจข้อมูลศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-18/16:33:34
2
วัฒนา กลุ่มออมทรัพย์ ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 25592557 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-18/10:53:31
3
ศิริมา OTOP โครงการประชารัฐสุขใจ Shop ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-18/09:37:26
4
วัฒนา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ partition_magic_demo_8_แบ่งไดรว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-18/09:36:42
5
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบสำรวจข้อมูล กลุ่มออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-17/12:58:29
6
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค บ้านเลขที่ซ้ำแยกรายอำเภอ เขตเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-17/10:39:08
7
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค บ้านเลขที่ซ็ำแยกรายอำเภอชนบท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-17/10:38:23
8
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค เลขบัตรซ้ำแยกรายอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-17/10:37:11
9
ศิริมา OTOP แผนธุรกิจ แผนธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-16/18:43:37
10
ศิริมา OTOP otop ( kbo) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-16/16:21:24
11
วัฒนา ผู้นำ อช/อช ไฟล์แสกนฝากให้พี่นีตครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-16/14:40:54
12
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค กรมการพัฒนาชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง จปฐ.บุรีรัมย์2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-16/11:36:21
13
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค กรมการพัฒนาชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง จปฐ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-16/11:35:59
14
ศิริมา อื่นๆ รายงาน ผู้ตรวจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-12/20:00:20
15
วสัน อื่นๆ รูปเปิดป้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-12/12:36:44
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-11/13:14:23
17
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:37:38
18
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:37:19
19
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:36:56
20
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:36:27
21
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:35:32
22
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:35:14
23
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:34:59
24
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:34:36
25
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:34:13
26
ศิริมา OTOP งานคัดสรร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:33:22
27
ศิริมา OTOP ประกาศผลการคัดสรร ปี 55 (3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:32:02
28
ศิริมา OTOP ประกาศผลการคัดสรร ปี 55 (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:31:37
29
ศิริมา OTOP ประกาศผลการคัดสรร ปี 55 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:31:09
30
วสัน OTOP ppt นำเสนอการคัดสรร OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-04/18:23:26

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ] 94 [ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ]


Login