ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางขับเคลื่อนเวทีประชาคมแผนชุมชน งบ20000 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-15/16:10:26
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-11/15:38:22
3
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/14:26:38
4
ชิษณุกิจ อื่นๆ เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2559 (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/14:21:03
5
ชิษณุกิจ อื่นๆ เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/14:17:34
6
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน ขับเคลื่อน มบ.ศก.พพ.จ.บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/12:04:01
7
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามแบบสำรวจ กิจกรรมที่ 1 - 4 แบบ พร้อมฐานข้อมูลแหล่งน้ำ 262 ตำบล ใช้ประกอบการดำเนินการรับฟังการถ่ายทอดสด ช่อง NBT และ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/11:55:00
8
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการทบทวนคำสั่งระดับอำเภอ เพื่่อรับฟังนโยบายการถ่ายทอดสดทางช่อง NBT 11 ก.พ.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/11:45:52
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/11:06:49
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/11:06:16
11
บุญยิ่ง ศอช.ต. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ศอช.ต. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-04/15:31:33
12
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การรับฟังการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท 1.คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-04/11:40:32
13
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การรับฟังการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท 1.ฐานข้อมูลหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-04/11:38:51
14
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี2559 1.แบบประเมิน 6*2 2.แบบประเมิน 4*23 3.แบบประเมิน GVH 4.แบบสรุปคณะกรรมการ 6*2 5.แบบสรุปคณะกรรมการ 4*23 6.แบบสรุปคณะกรรมการ GVH 7.แบบรายงานงานผลอยู่เย็น เป็นสุข 8.แบบรายงาน ศพพ.2-3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-04/09:58:01
15
บุญยิ่ง โครงการ กข.คจ. หมวด 900 ตรวจสุขภาพ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-03/14:58:01
16
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ หมวด 900 ตรวจสุขภาพออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-03/14:57:36
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-03/11:07:32
18
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ ไฟล์ word คำสั่งทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-01/14:49:22
19
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ เลขคำสั่ง/ท้ายคำสั่ง ทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-01/14:47:55
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-01/13:27:15
21
สริญญา อื่นๆ รายงานความคืบหน้าการเบิก-จ่ายตามสญ 174/2559 ลว.23 ธ.ค.58 เงินยืมตาม สญ.174/2559 นางปราณีต ชำนิจศิลป์ และ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก ผู้ยืม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-29/10:21:00
22
สริญญา อื่นๆ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามงบบริหาร ณ วันที่ 28 ม.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-29/10:18:46
23
สริญญา อื่นๆ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามงบยุทธศาสตร์กรมฯ ณ วันที่ 28 ม.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-29/10:18:01
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-24/13:36:23
25
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ แตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-22/11:25:04
26
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ windows 7 genion remove wga ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-22/11:09:31
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-22/10:17:03
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-20/10:45:39
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-20/10:24:54
30
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งเครือข่ายกองทุนชุมชน มีทั้งออมทรัพย์และ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-19/17:30:50

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ] 94 [ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ]


Login