ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา อื่นๆ ประภัสสร 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-13/15:08:24
2
ศิริมา อื่นๆ ประภัสสร 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-13/15:07:58
3
ศิริมา อื่นๆ ประภัสสร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-13/15:07:13
4
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการที่ยังไม่เคยมีประวัติการรักษาที่ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-10/16:11:04
5
สริญญา อื่นๆ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-10/14:35:11
6
เฉลิมศรี อื่นๆ ส่งคืนสริญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-10/13:18:22
7
รณภพ กลุ่มออมทรัพย์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์ฯ(งบผู้ตรวจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-10/10:35:09
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 3,7 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-08/14:30:35
9
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานตามโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-07/09:40:06
10
วสัน ศอช.ต. แนวทางการดำเนินงาน ศอช.ต ปี2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-06/14:13:22
11
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปงบหน้าการอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน รอบ 1-12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-03/20:00:22
12
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปงบหน้าการอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนหมุนเวียน รอบ 1-12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-03/19:59:24
13
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานศูนย์เรียนรู้กองทุนเเม่ของแผ่นดิน ที่จะเข้าร่วมอบรม(อ.นางรอง และ อ.เมืองฯ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-03/15:30:03
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-02/13:02:21
15
ชิษณุกิจ อื่นๆ แบบถอดบทเรียนกองทุนพึ่งพาตนเองที่ประสบผลสำเร็จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-01/17:34:49
16
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว2502 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งจองเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-01/09:57:07
17
รณภพ การประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-31/13:34:21
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-31/10:03:11
19
เฉลิมศรี อื่นๆ รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-30/21:40:39
20
เดโช อื่นๆ วาระการประชุมประสานแผน นวช พฤษภาคม 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-30/18:00:54
21
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว2500 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/19:26:28
22
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0016/ว2496 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/19:22:49
23
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว2499 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/19:20:38
24
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก และ อปท.ดีเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-27/12:49:33
25
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. ตัวอย่างการนำเสนอผลการพัฒนาตนเอง มชช. ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/14:52:11
26
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. ตัวอย่างแบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง มชช. ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/14:51:37
27
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ผู้สมัครมชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/14:50:56
28
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แผนปฏิบัติการมชช. ปี 59 ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/14:50:00
29
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แบบรายงานข้อมูลผู้สมัครมชช. ปรับปรุงใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/14:49:21
30
ศิรินทร์ทิพย์ อื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-26/11:24:09

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ] 95 [ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login