ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ตามคำรับรองปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/17:59:50
2
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการ กข.คจ. แบบติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/17:55:16
3
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/17:53:21
4
สุวพัชร์ อื่นๆ ปฎิทินการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/14:14:07
5
สุวพัชร์ อื่นๆ แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/13:53:15
6
เฉลิมศรี อื่นๆ ขั้นตอนการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ผ่านระบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/12:00:17
7
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 แบบป้าย 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/09:30:10
8
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/09:28:52
9
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ฯ (ตัวชี้วัด) เอกสารรายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (พลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-02/17:13:59
10
กิตติกานต์ อื่นๆ แบบฟอร์มค่าตอบแทนวิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-02/12:50:34
11
รัชนี อื่นๆ การขอย้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-30/14:03:31
12
รัชนี อื่นๆ ระเบียบการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-30/14:00:29
13
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำ อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/16:59:07
14
วิวัฒน์ อื่นๆ คำขอมีบัตรข้าราชการพลเรือนสามัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/16:13:48
15
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลง รอบที่ 2 พอ.พก บุรีรัมย์ 58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/16:09:46
16
กิตติกานต์ อื่นๆ แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/13:37:37
17
กิตติกานต์ อื่นๆ แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/13:37:00
18
กิตติกานต์ อื่นๆ แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/13:35:56
19
เฉลิมศรี อื่นๆ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/11:31:38
20
จินตนา อื่นๆ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/10:40:08
21
จินตนา อื่นๆ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และ บันทึกการใช้รถ (แบบ4) ตัวอย่างใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และ บันทึกการใช้รถ (แบบ4) ****ทั้งสอง 2 แบบ ต้องบันทึกให้ถูกต้องและตรงกันค่ะ**** ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-29/10:35:23
22
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีปองกันและแกไขโปรแกรมมัลแวร (Malware)/ไวรัส (Virus) ประเภท Ransomware ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-28/19:42:04
23
รณภพ การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ดีเด่นกรม...มาแล้วครับ ท่านใดสนใจสมัครด่วนเลยครับ........... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-26/18:07:12
24
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีป้องกันมัลแวร์ที่เป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ www.gn.cdd.go.th ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-26/18:05:38
25
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-26/13:41:52
26
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบฟอร์มการลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/18:35:12
27
กิตติกานต์ อื่นๆ ค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/18:33:44
28
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบคำร้องขอย้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/18:32:40
29
สริญญา อื่นๆ แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 4 ให้อำเภอจัดทำเป็นรูปเล่ม สำเนาประกอบการเบิกจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/11:05:23
30
สริญญา อื่นๆ แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 3 ให้อำเภอจัดทำเป็นรูปเล่ม สำเนาประกอบการเบิกจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-25/11:04:37

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ] 95 [ 96 ][ 97 ]


Login