ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:34:59
2
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:34:36
3
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:34:13
4
ศิริมา OTOP งานคัดสรร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:33:22
5
ศิริมา OTOP ประกาศผลการคัดสรร ปี 55 (3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:32:02
6
ศิริมา OTOP ประกาศผลการคัดสรร ปี 55 (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:31:37
7
ศิริมา OTOP ประกาศผลการคัดสรร ปี 55 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-10/11:31:09
8
วสัน OTOP ppt นำเสนอการคัดสรร OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-04/18:23:26
9
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ กรอบแนวทางคัดสรรโครงการเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-03/17:05:13
10
วัฒนา จัดการความรู้ แนวทางการจัดการความรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-03/17:04:41
11
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. รายชื่อผู้สมัครเข้าสู่ระบบมชช.ปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๔ ประเภท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-03/17:04:14
12
วัฒนา จัดการความรู้ KM Roadmap ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-03/17:03:47
13
วัฒนา จัดการความรู้ กรอบการบริหารจัดการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-03/17:02:46
14
วสัน OTOP การบรรจภัณฑ์สินค้า OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-03/15:59:17
15
วสัน OTOP แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-03/15:54:47
16
ศิริมา OTOP รายงานผลการดำเนินงาน "ตลาดโบราณวนัมรุง" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-02/18:31:53
17
ศิริมา OTOP รายงานผลการดำเนินงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-02/17:50:03
18
รณภพ กลุ่มออมทรัพย์ PPT_บรรยายแนวทางกลุ่มออมทรัพย์_27-04-59(พจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-02/14:18:59
19
ศิริมา อื่นๆ พนมรุ้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-29/09:23:13
20
ศิริมา อื่นๆ รายผลการดำเนินงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-29/09:22:10
21
ศิริมา OTOP ใบสมัครคัดสรร OTOP ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-29/09:15:18
22
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คู่มือการคืนค่าไฟล์แบ็คอั๊พเว็บไซต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-28/14:35:17
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 5-7 เม.ย 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-25/11:20:36
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-25/11:17:52
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-25/11:16:41
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-25/11:16:09
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 4 เมษายน. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-25/11:15:39
28
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค โปรแกรมตรวจสอบครัวเรือน จปฐ. ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-21/15:45:22
29
จินตนา อื่นๆ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่ง หนังสือแจ้งการอบรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะพี่เลี้ยง (ลำปลายมาศ, ปะคำ,พุทไธสง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-21/15:38:44
30
วสัน อื่นๆ ใบสำคัญรับเงิน เด็กรับทุนจากกองทุนเด็กพัฒนาชนบทฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-07/11:23:41

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ] 97 [ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login