ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 18-31 มี.ค. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-07/11:12:51
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-04-05/13:54:43
3
รณภพ กลุ่มออมทรัพย์ ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปี 2559(959 กลุ่ม) ขอให้อำเภอช่วยตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปี 2559(959 กลุ่ม) ข้อมูลจากกรมฯ ณ วันที่ 30 มี.ค. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-31/12:17:04
4
รณภพ การประชาสัมพันธ์ แผนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุปี 2559 แผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (สวท.บุรีรัมย์) ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-31/10:19:08
5
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คำถาม - คำตอบ ประกอบการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-30/18:14:37
6
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ทะเบียนหมู่บ้านสารสนเทศ ปี 2559 (ระดับอำเภอ และ 1 พัฒนากร 1 หมู่บ้าน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-30/07:34:48
7
วสัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท บัญชีรายชื่อเด็กที่ขอรับทุนฯ ส่วนกลาง ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-28/13:40:03
8
วสัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท บัญชีรายชื่อเด็กที่ขอรับทุนฯ ส่วนกลาง ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-28/13:39:39
9
วสัน อื่นๆ ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ (สารสนเทศฯ) ปรับปรุงข้อมูลล่่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-25/11:20:20
10
วิวัฒน์ อื่นๆ งบหน้าสรุปการบันทึก IDP ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-24/15:40:24
11
วิวัฒน์ อื่นๆ ข้อมูลบุคลากรที่ยังบันทึก IDP ไม่ผ่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-24/15:39:36
12
เดโช อื่นๆ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-24/15:27:31
13
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำเนาเอกสารโครงการฯ กองทุุนฯ ส่งให้พี่สุนัน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-18/15:41:37
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-18/14:55:29
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-18/14:53:04
16
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) แบบประเมินหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-17/16:06:19
17
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ทะเบียนหมู่บ้านสารสนเทศ ปี 55 - 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-17/16:01:58
18
สริญญา อื่นๆ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามงบยุทธศาสตร์กรมฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-16/20:59:28
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-15/16:08:44
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-15/13:22:10
21
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตัวอย่างการเสนอขอความเห็นชอบศูนย์เศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-14/10:45:32
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-10/14:12:01
23
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ แบบลงทะเบียน ร่วมงาน วันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-09/14:25:22
24
วสัน อื่นๆ แบบรายงานชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-09/10:50:32
25
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ wordpress-basic คู่มือการติดตั้งและใช้งาน wordpress ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-08/16:08:07
26
บุญยิ่ง องค์กรสตรี ร่างคำกล่าวรายงาน วันสตรีสากล 2559 ร่างคำกล่าวรายงาน วันสตรีสากล 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-07/16:14:07
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-07/13:12:45
28
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทะเบีบนเด็กฯ รับทุนอุปการะ ปี2559 ทะเบีบนเด็กฯ รับทุนอุปการะ ปี2559 จำนวน 53 ทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/17:17:02
29
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทะเบีบนเด็กฯ รับทุนอุปการะ ปี2558 ทะเบีบนเด็กฯ รับทุนอุปการะ ปี2558 จำนวน 81 ทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/17:15:45
30
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โปรแกรมประมวลผล ตามโครงการพัฒนา มบ.ศก.พพ. ในภาคเกษตรและชนบท 1.โปรแกรมประมวลผลบัญชีครัวเรือน 2.โปรแกรมประมวลผลแบบข้อมูลของโครงการปิดทองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/16:53:07

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login