ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ เลขคำสั่ง/ท้ายคำสั่ง ทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-01/14:47:55
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-01/13:27:15
3
สริญญา อื่นๆ รายงานความคืบหน้าการเบิก-จ่ายตามสญ 174/2559 ลว.23 ธ.ค.58 เงินยืมตาม สญ.174/2559 นางปราณีต ชำนิจศิลป์ และ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก ผู้ยืม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-29/10:21:00
4
สริญญา อื่นๆ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามงบบริหาร ณ วันที่ 28 ม.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-29/10:18:46
5
สริญญา อื่นๆ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามงบยุทธศาสตร์กรมฯ ณ วันที่ 28 ม.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-29/10:18:01
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-24/13:36:23
7
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ แตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-22/11:25:04
8
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ windows 7 genion remove wga ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-22/11:09:31
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-22/10:17:03
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-20/10:45:39
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-20/10:24:54
12
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งเครือข่ายกองทุนชุมชน มีทั้งออมทรัพย์และ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-19/17:30:50
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-19/12:38:09
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-19/11:28:21
15
รณภพ กลุ่มออมทรัพย์ ssg เกณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-18/18:05:56
16
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค แผนผล การจัดสัปดาห์รณรงค์ จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-13/15:54:50
17
กิตติกานต์ อื่นๆ แบบฟอร์มค่าพาหนะ สอ.พช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-13/15:32:24
18
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. ใบสมัครเข้าสู่ระบบมชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-13/11:57:17
19
กำพล กองทุนแม่ของแผ่นดิน PPT กองทุนเเม่ของแผ่นดิน (บรรยาการประชุมเครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-12/17:19:50
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-12/11:36:11
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-11/16:22:31
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-11/16:22:02
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-07/15:40:23
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 5 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-06/10:14:54
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-04/11:25:03
26
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แบบรายงานผลการดำเนิน เพื่อขอรับการประเมินตามระบบมชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:41:31
27
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. เอกสารตัวชีวัดและพัฒนาตนเองตามระบบมชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:40:43
28
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แบบรายงานการรับสมัครมชช. ปี59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:39:56
29
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. เล่มแนวทางมช.จากกรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:39:00
30
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แนวทางการดำเนินงาน มช. ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:30:01

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ]


Login