ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 /2559 พอ/พก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-04/12:50:38
2
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ คำสั่งตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-03/15:50:36
3
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แบบรายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ OTOP รายใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-03/11:26:14
4
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน ไฟล์เอกสารการรายงาน(สำหรับนำไปแก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/19:31:10
5
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน คูมือการดำเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/19:20:08
6
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน หนังสือสั่งการ (การดำเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน ปี 59) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/18:50:48
7
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แนวทาง+แบบฟอร์ม+ฐานข้อมูลเด็ก เชิญโหลดนะครับ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/17:40:51
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-01/20:39:02
9
สริญญา อื่นๆ โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-01/16:27:20
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-01/16:07:55
11
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีดาวน์โหลดวีดีโอจาก you tube ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม........... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-26/13:42:24
12
บุญยิ่ง ผู้นำ อช/อช กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ ผู้นำ อช. ช่วยเหลือ คร.ยากจน อ.ละ 2 คร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-23/15:43:08
13
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คู่มือการใช้งาน wordpress จากกรม โหลดมาจากกรมครับลองศึกษาดู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-23/15:35:26
14
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ปี 59 แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-23/15:24:39
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 17 กพ. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-23/13:51:00
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-23/11:02:28
17
บุญยิ่ง องค์กรสตรี แนวทางการคัดเลือกครอบครัวแข็งแรง ฯ + ผู้นำสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล 1.ครอบครัวแข็งแรงฯ 2.ผู้นำสตรีดีเด่น 3.ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-17/13:43:09
18
บุญยิ่ง องค์กรสตรี คำกล่าวปณิธาน เนื่องในวันสตรีสากล กำหนดจัดงานวันที่ 10 มี.ค.59 10 มี.ค.2559 ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-17/13:41:46
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-17/10:49:43
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-16/14:29:17
21
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางขับเคลื่อนเวทีประชาคมแผนชุมชน งบ20000 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-15/16:10:26
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-11/15:38:22
23
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/14:26:38
24
ชิษณุกิจ อื่นๆ เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2559 (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/14:21:03
25
ชิษณุกิจ อื่นๆ เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/14:17:34
26
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน ขับเคลื่อน มบ.ศก.พพ.จ.บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/12:04:01
27
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามแบบสำรวจ กิจกรรมที่ 1 - 4 แบบ พร้อมฐานข้อมูลแหล่งน้ำ 262 ตำบล ใช้ประกอบการดำเนินการรับฟังการถ่ายทอดสด ช่อง NBT และ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/11:55:00
28
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการทบทวนคำสั่งระดับอำเภอ เพื่่อรับฟังนโยบายการถ่ายทอดสดทางช่อง NBT 11 ก.พ.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/11:45:52
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/11:06:49
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/11:06:16

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] 99 [ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login