ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค โปรแกรมบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-25/11:42:39
2
ศิรินทร์ทิพย์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ผังการแสดงแบบผ้าไหม1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-22/10:43:56
3
ศิรินทร์ทิพย์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ผังการแสดงแบบผ้าไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-22/10:43:25
4
บุญยิ่ง ผู้นำ อช/อช แบบลงทะเบียน+แบบค่าพาหนะ มีสองแบบครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-17/09:15:52
5
กำพล กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการหมวด ๙๐๐ (แก้ไข) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (แก้ไข) ** กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ ๑ วัน / โครงการดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๑ โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ (แก้ไข) ** โครงการดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-10/15:58:23
6
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ คำสั่งทีมผู้ตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (ออมทรัพย์+กข.คจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-10/11:58:22
7
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานแผนปฏิบัติการ มบ.ศก.พพ. (ขยายผลฯ +สร้างความยั่งยืน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-10/08:03:37
8
บุญยิ่ง องค์กรสตรี แบบแสดงความจำนง + แบบประเมิน ครอบครัวแข็งแรงฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-10/08:00:25
9
รณภพ การประชาสัมพันธ์ แบบรายงานการประชาสัมพันธ์ ปี 2559 เริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-09/19:16:03
10
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค PPT_นำเสนอข้อมูล จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-09/14:16:21
11
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค PPT_นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-09/14:15:39
12
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์เรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/11:31:01
13
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์เรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/11:30:53
14
พุฒินันท์ ศอช.ต. หมวด 900 โครงการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/09:38:01
15
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมวด 900 โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดประกอบโครงการ อยู่ใน e-support หน.บุญยิ่ง ครับผม. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/09:33:07
16
พุฒินันท์ องค์กรสตรี หมวด900 โครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงฯ รายละเอียดประกอบโครงการ อยู่ใน e-support หน.บุญยิ่ง ครับผม. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/09:31:17
17
สริญญา อื่นๆ โครงการฯ หมวด 900 จัดสรรฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:50:36
18
สริญญา อื่นๆ โครงการฯ หมวด 900 จัดสรรฯ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:47:57
19
สริญญา อื่นๆ แบบฟอร์มใบลงทะเบียน - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:41:37
20
สริญญา อื่นๆ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มฯ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบอาหารว่าง/เครื่องดื่มฯ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:39:50
21
สริญญา อื่นๆ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร(กลางวัน,เย็น) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบอาหาร 1 ชุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:38:36
22
สริญญา อื่นๆ ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคคลภายนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:37:25
23
สริญญา อื่นๆ แบบใบติดใบเสร็จค่าโรงแรม/โฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:36:15
24
สริญญา อื่นๆ แบบ 8708 ส่วน 1-2 กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงให้เขียนเวลาออกจากบ้านพัก-กลับถึงบ้านพัก (ในแต่ละวันที่เบิกเบี้ยเลี้ยง)แนบท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:35:36
25
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค หมวด 900 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/09:49:44
26
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค รายชื่อหมู่บ้านน้ำประปา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-01/09:22:18
27
บุญยิ่ง การบริหารแผนงาน/โครงการ การปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ 1.โครงการครอบครัวแข็งแรง 2.โครงการสร้างความยั่งยืน มบ.ศก.พพ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-30/23:51:32
28
บุญยิ่ง อื่นๆ รายละเอียดขอรายชื่อทีมตรวขสุขภาพกองทุนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ขอรายชื่อทีมตรวจสุขภาพ กลุ่มออทรัพย์ และ กข.คจ. เพื่อจัดทำคำสั่งทีมตรวจสุขภาพระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-18/11:03:44
29
กิตติกานต์ อื่นๆ แบบฟอร์ม สสพช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-16/11:47:20
30
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมแบบฟอร์มการบริหารจัดการหนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-13/10:39:37

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] 99 [ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ]


Login