พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนา ต.สองชั้น อ.กระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-05/18:03:08
118
0
2
การประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-05/17:57:11
147
0
3
อื่นๆ ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-05/17:36:02
105
0
4
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมของตำบลสามแวงในงานทอดกฐินสามัคคีวัดป่าเลไลย์(วัดบ้านใหม่) นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-05/16:22:58
130
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-11-05/08:56:29
171
0
6
อื่นๆ การดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้อยสะแกกวน หมู่ที่ ๓ ตำบลส้มป่อย ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-05/08:12:38
173
0
7
การประชาสัมพันธ์ ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-05/06:47:03
145
0
8
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อม OTOP สู่การคัดสรร สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-04/23:00:19
149
0
9
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP สุชญา กระสัง 2015-11-04/17:33:21
139
0
10
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-04/17:28:41
144
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-04/17:23:50
136
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุชญา กระสัง 2015-11-04/17:21:07
146
0
13
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอคูเมือง นที คูเมือง 2015-11-04/16:34:15
134
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.) คูเมือง นที คูเมือง 2015-11-04/16:30:48
132
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. นที คูเมือง 2015-11-04/16:25:52
132
0
16
การประชาสัมพันธ์ ประชุม focus group แนวทางการประเมินหมู่บ้านสันติสุข๙ดี สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-04/16:22:21
119
0
17
อื่นๆ ประเมินการขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี บ้านระเบิกขาม หมู่ 5 ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ วัชรินทร์พร เมือง 2015-11-04/16:05:31
139
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกเพชร ม.๗ ต.เสม็ด วัชรินทร์พร เมือง 2015-11-04/15:44:59
132
0
19
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการและติดตามสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-04/15:36:09
104
0
20
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน รณกร พลับพลาชัย 2015-11-04/15:32:36
146
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] 101 [ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]