พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-04/17:28:41
113
0
2
โครงการ กข.คจ. ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-04/17:23:50
109
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุชญา กระสัง 2015-11-04/17:21:07
117
0
4
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอคูเมือง นที คูเมือง 2015-11-04/16:34:15
111
0
5
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.) คูเมือง นที คูเมือง 2015-11-04/16:30:48
107
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. นที คูเมือง 2015-11-04/16:25:52
107
0
7
การประชาสัมพันธ์ ประชุม focus group แนวทางการประเมินหมู่บ้านสันติสุข๙ดี สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-04/16:22:21
94
0
8
อื่นๆ ประเมินการขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี บ้านระเบิกขาม หมู่ 5 ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ วัชรินทร์พร เมือง 2015-11-04/16:05:31
113
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกเพชร ม.๗ ต.เสม็ด วัชรินทร์พร เมือง 2015-11-04/15:44:59
105
0
10
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการและติดตามสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-04/15:36:09
79
0
11
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน รณกร พลับพลาชัย 2015-11-04/15:32:36
109
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่ม OTOP พนิดา กระสัง 2015-11-04/15:02:16
153
0
13
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุนการพัฒนากลุ่ม OTOP ศรัญญา เมือง 2015-11-04/14:27:05
104
0
14
0 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พชกร ละหานทราย 2015-11-04/14:01:50
126
0
15
อื่นๆ ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-04/13:14:33
97
0
16
ผู้นำ อช/อช แผนปฏิบัติการผู้นำ อช. อ.ปะคำ ไตรมาส 1/2559 ยุภาพร ปะคำ 2015-11-04/12:16:18
119
0
17
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายบ้านหายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:55:09
114
0
18
อื่นๆ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าถนนเซราะกราว นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:52:23
111
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน กขคจ.ของหมู่บ้านจอกเตี้ย ม.7 ต.หายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:48:42
114
0
20
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กิจกรรม : อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:45:15
111
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] 101 [ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]