พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-04/10:43:11
88
0
2
อื่นๆ กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:42:19
107
0
3
อื่นๆ อบรมเพิ่มศักยภาพภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:38:07
107
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านดอนพยอม ม.5 ต.หายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:34:36
111
0
5
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)บ้านน้อย ต.บ้านยาง นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:32:04
114
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม ครบรอบ 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:25:48
114
0
7
อื่นๆ ติดตามและสนับสนุนการขอเพิ่มทุนระยะที่ 3 นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:22:55
110
0
8
อื่นๆ วันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่ปีที่ 54 นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:19:54
93
0
9
อื่นๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:15:49
114
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอ.บ้านด่าน ศึกษาดูงาน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:12:56
114
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมคงามพร้อทในการจัดงานครบรอบ12ปี วันก่อตั้ง กองทุนแม่ของแผ่นดิน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:06:49
102
0
12
การพัฒนา OTOP สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มอาชีพทอผ้าด้ายตีนแดงของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในเขตอำเภอพุทไธสง ประพิน พุทไธสง 2015-11-04/10:04:35
104
0
13
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของการใช้เงินยืมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประพิน พุทไธสง 2015-11-04/10:00:52
105
0
14
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ให้คำแนะนำการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-03/20:25:32
82
0
15
การประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิดชูเ่กียรติกองุทนพึ่งพาตนเองดีเด่น กองทุนหมู่บ้านเด่น ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-03/20:13:56
83
0
16
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธ์ไทรทอง ต.ละเวี้ย รับ งปม.จาก จว. ปี 2558 จงกลนี ประโคนชัย 2015-11-03/18:49:10
125
0
17
อื่นๆ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน อ.คูเมือง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไฟ จำนวน 2 หลังคาเรือน ต.คูเมือง นที คูเมือง 2015-11-03/16:46:21
113
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนการติดตามการชำระหนี้โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ปะเคียบ นที คูเมือง 2015-11-03/16:38:30
107
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสาน คกส.ต. คูเมือง ติดตามโครงการค้างชำระหนี้ นที คูเมือง 2015-11-03/16:34:35
106
0
20
อื่นๆ กฐินสามัคคีอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ณ บ้านโศกนาค ม.4 ต.แดงใหญ่ วันที่ 3 พย.2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-11-03/16:22:00
117
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] 102 [ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]