พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่ม OTOP พนิดา กระสัง 2015-11-04/15:02:16
187
0
2
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุนการพัฒนากลุ่ม OTOP ศรัญญา เมือง 2015-11-04/14:27:05
125
0
3
0 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พชกร ละหานทราย 2015-11-04/14:01:50
162
0
4
อื่นๆ ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-04/13:14:33
118
0
5
ผู้นำ อช/อช แผนปฏิบัติการผู้นำ อช. อ.ปะคำ ไตรมาส 1/2559 ยุภาพร ปะคำ 2015-11-04/12:16:18
156
0
6
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายบ้านหายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:55:09
152
0
7
อื่นๆ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าถนนเซราะกราว นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:52:23
149
0
8
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน กขคจ.ของหมู่บ้านจอกเตี้ย ม.7 ต.หายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:48:42
151
0
9
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กิจกรรม : อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:45:15
149
0
10
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-04/10:43:11
156
0
11
อื่นๆ กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:42:19
140
0
12
อื่นๆ อบรมเพิ่มศักยภาพภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:38:07
139
0
13
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านดอนพยอม ม.5 ต.หายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:34:36
152
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)บ้านน้อย ต.บ้านยาง นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:32:04
155
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม ครบรอบ 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:25:48
151
0
16
อื่นๆ ติดตามและสนับสนุนการขอเพิ่มทุนระยะที่ 3 นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:22:55
149
0
17
อื่นๆ วันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่ปีที่ 54 นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:19:54
128
0
18
อื่นๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:15:49
160
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอ.บ้านด่าน ศึกษาดูงาน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:12:56
149
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมคงามพร้อทในการจัดงานครบรอบ12ปี วันก่อตั้ง กองทุนแม่ของแผ่นดิน นิชาภา พุทไธสง 2015-11-04/10:06:49
140
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] 102 [ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]