พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ตั้งองค์กฐินสามัคคีอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ณ บ้านโศกนาค ม.4 ต.แดงใหญ่ วันที่ 2 พย.2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-11-03/16:20:13
127
0
2
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองตาด สิทธิพร เมือง 2015-11-03/15:29:09
161
0
3
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผูผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอโนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-03/15:21:23
132
0
4
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผูผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอโนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-03/15:19:48
104
0
5
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมแห่กฐินอำเภอโนนดินแดง ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-03/14:24:53
177
0
6
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน นันธนา บ้านกรวด 2015-11-03/11:51:16
115
0
7
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน นันธนา บ้านกรวด 2015-11-03/11:50:10
124
0
8
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน นันธนา บ้านกรวด 2015-11-03/11:48:53
115
0
9
อื่นๆ การมอบใบประกาศเกียรติบัตร อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-03/11:26:18
153
0
10
การประชาสัมพันธ์ จัดรายการวิทยุ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-11-03/08:45:55
90
0
11
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนิดา กระสัง 2015-11-02/21:12:32
103
0
12
การพัฒนา OTOP ติดตามกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนสว่าง ต.เขาคอก เพื่อเรียมการคัดสรร จงกลนี ประโคนชัย 2015-11-02/17:48:53
117
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกเพ็ก ตำบลชุมเห็ด วิจิตรา เมือง 2015-11-02/16:37:52
119
0
14
องค์กรสตรี ร่วมประชุมองค์กรสตรี กรกนก ประโคนชัย 2015-11-02/16:17:37
96
0
15
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรกนก ประโคนชัย 2015-11-02/16:05:26
115
0
16
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ กรกนก ประโคนชัย 2015-11-02/16:00:38
93
0
17
องค์กรสตรี ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มสตรี ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-11-02/15:57:51
107
0
18
อื่นๆ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-02/15:57:10
100
0
19
อื่นๆ ร่วมงานวันปิยะมหาราช กรกนก ประโคนชัย 2015-11-02/15:56:07
95
0
20
อื่นๆ ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-02/15:55:10
95
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] 103 [ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]