พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มอาชีพทอผ้าด้ายตีนแดงของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในเขตอำเภอพุทไธสง ประพิน พุทไธสง 2015-11-04/10:04:35
147
0
2
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของการใช้เงินยืมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประพิน พุทไธสง 2015-11-04/10:00:52
140
0
3
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ให้คำแนะนำการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-03/20:25:32
153
0
4
การประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิดชูเ่กียรติกองุทนพึ่งพาตนเองดีเด่น กองทุนหมู่บ้านเด่น ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-03/20:13:56
108
0
5
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธ์ไทรทอง ต.ละเวี้ย รับ งปม.จาก จว. ปี 2558 จงกลนี ประโคนชัย 2015-11-03/18:49:10
166
0
6
อื่นๆ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน อ.คูเมือง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไฟ จำนวน 2 หลังคาเรือน ต.คูเมือง นที คูเมือง 2015-11-03/16:46:21
137
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนการติดตามการชำระหนี้โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ปะเคียบ นที คูเมือง 2015-11-03/16:38:30
132
0
8
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสาน คกส.ต. คูเมือง ติดตามโครงการค้างชำระหนี้ นที คูเมือง 2015-11-03/16:34:35
131
0
9
อื่นๆ กฐินสามัคคีอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ณ บ้านโศกนาค ม.4 ต.แดงใหญ่ วันที่ 3 พย.2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-11-03/16:22:00
150
0
10
อื่นๆ ตั้งองค์กฐินสามัคคีอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ณ บ้านโศกนาค ม.4 ต.แดงใหญ่ วันที่ 2 พย.2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-11-03/16:20:13
166
0
11
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองตาด สิทธิพร เมือง 2015-11-03/15:29:09
202
0
12
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองตาด สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-11-03/15:29:09
202
0
13
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผูผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอโนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-03/15:21:23
170
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผูผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอโนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-03/15:19:48
146
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมแห่กฐินอำเภอโนนดินแดง ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-03/14:24:53
241
0
16
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน นันธนา บ้านกรวด 2015-11-03/11:51:16
149
0
17
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน นันธนา บ้านกรวด 2015-11-03/11:50:10
157
0
18
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน นันธนา บ้านกรวด 2015-11-03/11:48:53
151
0
19
อื่นๆ การมอบใบประกาศเกียรติบัตร อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-03/11:26:18
204
0
20
การประชาสัมพันธ์ จัดรายการวิทยุ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-11-03/08:45:55
118
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] 103 [ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]