พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กรกนก ประโคนชัย 2015-11-02/15:51:59
97
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอลำปลายมาศ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-11-02/15:50:13
103
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมกองทุนแม่ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-02/15:24:23
96
0
4
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2558-2559 รสจรินทร์ ประโคนชัย 2015-11-02/15:08:21
137
0
5
อื่นๆ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-02/14:05:25
117
0
6
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-02/13:54:20
110
0
7
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้าน สุชญา กระสัง 2015-11-02/12:36:27
146
0
8
ผู้นำ อช/อช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างบ้านคนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพ ฯ ณ.บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง รสจรินทร์ ประโคนชัย 2015-11-02/11:41:23
136
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-11-02/10:10:00
9887
3516
10
อื่นๆ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนชุมชนบ้านหนองกก ม.๑ ต.ส้มป่อย ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-02/09:27:14
147
0
11
องค์กรสตรี สนับสนุนกิจกรรมอง์กรสตรี ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-01/23:31:30
94
0
12
อื่นๆ ประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 58 -59 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-01/23:22:22
163
0
13
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-01/23:10:35
90
0
14
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-01/22:57:08
84
0
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมเครือข่าย กองทุนโครงการ กข.คจ. ตำบลโคกย่าง วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-01/20:20:26
123
0
16
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-01/20:13:29
114
0
17
อื่นๆ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-01/20:08:51
135
0
18
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการจำหน่ายสินค้า OTOP ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-01/08:53:26
9633
3137
19
อื่นๆ เตรียมการประกวด กทบ. ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-31/08:51:44
101
0
20
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ครั้งที่ 1/59 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-31/08:46:26
103
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ] 104 [ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]