พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
องค์กรสตรี สนับสนุนกิจกรรมอง์กรสตรี ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-01/23:31:30
122
0
2
อื่นๆ ประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 58 -59 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-01/23:22:22
212
0
3
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-01/23:10:35
116
0
4
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-01/22:57:08
111
0
5
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมเครือข่าย กองทุนโครงการ กข.คจ. ตำบลโคกย่าง วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-01/20:20:26
153
0
6
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-01/20:13:29
147
0
7
อื่นๆ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-01/20:08:51
163
0
8
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการจำหน่ายสินค้า OTOP ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-01/08:53:26
11368
3137
9
อื่นๆ เตรียมการประกวด กทบ. ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-31/08:51:44
125
0
10
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ครั้งที่ 1/59 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-31/08:46:26
126
0
11
อื่นๆ รับชมการประชุมกรมฯ ทาง TV พช. ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-31/08:41:57
145
0
12
โครงการ กข.คจ. 30 ต.ค.58 ประขุมครัวเรือนเป้าหมายเพื่อยืมเงินตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ.ประหูด ม.10 ต.ปังกู จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-30/19:07:11
185
0
13
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการ จิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2558-2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-30/16:43:28
126
0
14
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-30/16:03:06
165
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันรัฐพิธี " วันปิยะมหาราช " (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-30/15:39:08
263
0
16
อื่นๆ ประชุมการใช้ระบบการประเมินหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ประพิน พุทไธสง 2015-10-30/15:17:55
147
0
17
อื่นๆ ประชุมตามโครงการสร้างจิตวิญญาณในการใช้น้ำ(ภัยแล้ง) ประพิน พุทไธสง 2015-10-30/15:16:25
160
0
18
อื่นๆ ร่วมประชุมอบรมตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ประพิน พุทไธสง 2015-10-30/15:14:21
178
0
19
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-30/15:00:16
173
0
20
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง นที คูเมือง 2015-10-30/14:22:25
129
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ] 105 [ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]