พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุมโครงการจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกิน น้ำใช้ ปี 2558/2559 นที คูเมือง 2015-10-30/14:15:58
128
0
2
อื่นๆ ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล TV พช. กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-30/14:11:29
140
0
3
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-30/14:06:20
135
0
4
อื่นๆ การดำเนินโครงการ จิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2558-2559 เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/12:21:35
164
0
5
อื่นๆ ร่วมประชุมการใช้งานระบบประเมินหมุ่บ้านสันติสุข 9 ดี แบบ online rialtime กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-30/12:18:09
173
0
6
อื่นๆ ร่วมประชุมโครงการจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกิน น้ำใช้ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-30/12:15:18
141
0
7
อื่นๆ พช.หนองกี่ ร่วม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/12:14:34
246
0
8
อื่นๆ ร่วมอบรมโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-30/12:12:30
127
0
9
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมอบรมโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-30/12:10:08
193
0
10
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/12:07:34
200
0
11
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/12:06:33
144
0
12
อื่นๆ ร่วมถวายพวงมาลา วัยปิยะมหาราช เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/11:59:40
159
0
13
อื่นๆ ติดตาม กองทุนหมู่บ้านฯ บ้านหนองเต่า ม.8 ต.เมืองไผ่ เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/11:54:15
197
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามกองทุน กข.คจ.บ้านหนองไผ่ ม.4 ต.เมืองไผ่ เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/11:47:36
201
0
15
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ร่วมรัยฟังการประชุมทางไกล (ทีวี พช.) เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/11:43:02
218
0
16
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้าน สุชญา กระสัง 2015-10-30/11:32:13
148
0
17
อื่นๆ โครงการจิตวิญฌาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ จังหวัดบุรีรัมย์ 2558/2559 สุชญา กระสัง 2015-10-30/11:17:26
22030
55201
18
การบริหารแผนงาน/โครงการ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สุชญา กระสัง 2015-10-30/11:04:05
144
0
19
อื่นๆ การปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน สุชญา กระสัง 2015-10-30/10:30:33
181
0
20
อื่นๆ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโนนดินแดง มอบสารตรวจยาเสพติดแก่ ศป.ปส.อ.โนนดินแดง ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-30/10:20:23
193
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]