พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/12:06:33
111
0
2
อื่นๆ ร่วมถวายพวงมาลา วัยปิยะมหาราช เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/11:59:40
117
0
3
อื่นๆ ติดตาม กองทุนหมู่บ้านฯ บ้านหนองเต่า ม.8 ต.เมืองไผ่ เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/11:54:15
145
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตามกองทุน กข.คจ.บ้านหนองไผ่ ม.4 ต.เมืองไผ่ เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/11:47:36
148
0
5
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ร่วมรัยฟังการประชุมทางไกล (ทีวี พช.) เบญจพร หนองกี่ 2015-10-30/11:43:02
173
0
6
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้าน สุชญา กระสัง 2015-10-30/11:32:13
119
0
7
อื่นๆ โครงการจิตวิญฌาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ จังหวัดบุรีรัมย์ 2558/2559 สุชญา กระสัง 2015-10-30/11:17:26
18166
55201
8
การบริหารแผนงาน/โครงการ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สุชญา กระสัง 2015-10-30/11:04:05
116
0
9
อื่นๆ การปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน สุชญา กระสัง 2015-10-30/10:30:33
139
0
10
อื่นๆ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโนนดินแดง มอบสารตรวจยาเสพติดแก่ ศป.ปส.อ.โนนดินแดง ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-30/10:20:23
146
0
11
อื่นๆ 23 ตค.58 ร่วมกิจกรรมวันปืยมหาราช จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/21:54:34
130
0
12
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-29/21:17:37
106
0
13
การพัฒนา OTOP 29 ต.ค.58 ติดตามสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี บ.สี่เหลี่ยม ต.เขาคอก ด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:28:19
128
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 29 ต.ค.58 ร่วมประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:24:05
134
0
15
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 28 ต.ค 58 เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี งปม.2559 จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:21:52
135
0
16
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 27 ต.ค. 58 เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี งปม.2559 จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:20:15
133
0
17
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 26 ต.ค. 58 เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี งปม.2559 จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:18:05
127
0
18
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 21 ต.ค.58 ประชุมทบทวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรม/จังหวัด จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:12:24
131
0
19
อื่นๆ 20 ต.ค.58 บรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กทบ.ด้านการจัดทำบัญชี จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:08:22
140
0
20
พช.ใสสะอาด 19 ต.ค.58 เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ สพจ.บร. จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:05:55
131
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]