พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ 16 ต.ค. 58 ประชุมสมาชิก กทบ.ม.2 บ.หนองมะเขือ ต.ไพศาล จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/20:02:03
124
0
2
อื่นๆ 15 ต.ค.58 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กทบ.ด้านการจัดทำบัญชี จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/19:51:31
134
0
3
อื่นๆ 13 ต.ค.58 ประชุมสมาชิก กทบ.ม.3 บ.หนองเก็ม ต.ไพศาล จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/19:45:25
123
0
4
อื่นๆ ประชุมเครือข่ายผู้นำ อช./กข.คจ./ศอช.ต. ตามโครงการสร้างจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหานำ้กิน น้ำใช้จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558/2559 สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-29/19:42:14
119
0
5
อื่นๆ 12 ตค.58 ประชุมสมาชิก กทบ.ม.10 บหนองยาง. ต.ไพศาล จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/19:40:00
130
0
6
อื่นๆ วันที่ 9 ตค. 58 ประชุมสมาชิก กทบ.ม.9 บ.กะโดน ม.9 ต.ไพศาล จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/19:25:18
139
0
7
อื่นๆ 8 ต.ค.58 ประชุมเตรือข่าย กทบ.ตำบลไพศาล จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/19:16:17
132
0
8
โครงการ กข.คจ. วันที่ 4 ตุลาคม 58 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ กขคจ หมู่ 6 ตำบลสะแกซำ นัฐกานต์ เมือง 2015-10-29/19:11:46
9341
3546
9
โครงการ กข.คจ. วันที่ 4 ตุลาคม 58 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ กขคจ หมู่ 6 ตำบลสะแกซำ นัฐกานต์ เมือง 2015-10-29/19:11:46
111
0
10
อื่นๆ ทำบุญวันคล่ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/19:10:26
131
0
11
โครงการ กข.คจ. วันที่ 5 ตุลาคม 2588 ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกซำ นัฐกานต์ เมือง 2015-10-29/19:05:58
116
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 ตุลาคม 2558 กิจกรรมถนนคนเดินเซราะกราว บุรีรัมย์ นำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมครัวเรือนยากจ นัฐกานต์ เมือง 2015-10-29/18:59:33
9253
3697
13
การประชาสัมพันธ์ ประชุมเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหานำ้กิน นำ้ใช้ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-29/18:08:03
112
0
14
การประชาสัมพันธ์ ประชุมโครงการจิตวิญญาณ แก้ไขน้ำกินน้ำใช้บุรีรัมย์ 2558/2559 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-29/17:21:55
9967
3615
15
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ ม.15.ตำบลไพศาล จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/16:52:50
131
0
16
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:28:56
96
0
17
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 26- 28 ตุลาคม 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:20:38
97
0
18
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนผลการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านหโพธิ์ศรีสุข 19 ตุลาคม 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:14:58
144
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของ แผ่นดิน ระดับอำเภอ 16 ตุลาคม 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:11:53
105
0
20
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนผลการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านหนองเครือ (14 ตุลาคม 2558) วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:08:33
107
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ] 107 [ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]