พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. วันที่ 5 ตุลาคม 2588 ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกซำ นัฐกานต์ เมือง 2015-10-29/19:05:58
150
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 ตุลาคม 2558 กิจกรรมถนนคนเดินเซราะกราว บุรีรัมย์ นำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมครัวเรือนยากจ นัฐกานต์ เมือง 2015-10-29/18:59:33
11097
3697
3
การประชาสัมพันธ์ ประชุมเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหานำ้กิน นำ้ใช้ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-29/18:08:03
147
0
4
การประชาสัมพันธ์ ประชุมโครงการจิตวิญญาณ แก้ไขน้ำกินน้ำใช้บุรีรัมย์ 2558/2559 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-29/17:21:55
11693
3615
5
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ ม.15.ตำบลไพศาล จงกลนี ประโคนชัย 2015-10-29/16:52:50
171
0
6
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:28:56
128
0
7
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 26- 28 ตุลาคม 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:20:38
131
0
8
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนผลการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านหโพธิ์ศรีสุข 19 ตุลาคม 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:14:58
184
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของ แผ่นดิน ระดับอำเภอ 16 ตุลาคม 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:11:53
137
0
10
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนผลการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านหนองเครือ (14 ตุลาคม 2558) วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:08:33
139
0
11
อื่นๆ รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 /2558 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-29/16:06:08
145
0
12
อื่นๆ ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับอำเภอ (9 ตุลาคม 2558) วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:05:45
131
0
13
อื่นๆ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 53 ปี ประจำปี 2558 (6 ตุลาคม 2558) วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/16:03:25
135
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วัชรินทร์พร เมือง 2015-10-29/15:57:53
130
0
15
อื่นๆ ประชุมการบริหารจัดการน้ำ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-29/14:20:22
133
0
16
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-29/14:18:30
137
0
17
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเตรียมงานเพื่อรับเสด็จฯ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-29/14:16:11
136
0
18
อื่นๆ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/14:02:48
136
0
19
อื่นๆ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:57:03
136
0
20
อื่นๆ ร่วมโครงการจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหานำ้กินนำ้ใช้ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2558-2559 ศรัญญา เมือง 2015-10-29/13:56:26
95
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ] 108 [ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]