พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:54:27
141
0
2
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:47:52
133
0
3
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-29/13:47:10
122
0
4
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:37:56
142
0
5
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:27:34
137
0
6
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-29/13:26:11
125
0
7
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการ กทบ. สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:20:31
136
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:14:44
131
0
9
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:11:32
135
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กีฬาต้านยาเสพติด สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:06:25
143
0
11
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันเกิดกรมการพัฒนาชุมชน สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/13:02:39
137
0
12
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-10-29/12:56:30
137
0
13
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ติดตามสนับนุน กทบ พยม บ้านกรวด 2015-10-29/12:48:14
133
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน พยม บ้านกรวด 2015-10-29/12:38:59
140
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันเกิดกรมการพัฒนาชุมชน พยม บ้านกรวด 2015-10-29/12:34:08
130
0
16
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) เตรียม จปฐ พยม บ้านกรวด 2015-10-29/12:30:19
128
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กีฬ้าต้านยาเสพติด พยม บ้านกรวด 2015-10-29/12:24:09
133
0
18
อื่นๆ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ พยม บ้านกรวด 2015-10-29/12:14:02
138
0
19
อื่นๆ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ พยม บ้านกรวด 2015-10-29/12:03:51
139
0
20
อื่นๆ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ พยม บ้านกรวด 2015-10-29/11:52:35
133
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ] 109 [ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]