พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-09-05/23:14:11
118
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-09-05/23:09:18
159
0
3
การพัฒนา OTOP การจำหน่ายสินค้า ถ.เซราะกราว สวนรมย์บุรี จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-09-05/23:07:59
115
0
4
ผู้นำ อช/อช ร่วมกิจกรรมจัดเวทีการเรียนรู้กระบวนการออกเสียงประชามติ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:44:02
355
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช.อำเภอแคนดง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนใน ไตรมาส 4 มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:41:37
106
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงกบ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:40:50
98
0
7
การพัฒนา OTOP ออกจำหน่ายสินค้า ณ ถนนเซราะกราว อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:40:06
114
0
8
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตาม ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป อำเภอแคนดง มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:39:42
103
0
9
อื่นๆ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านงิ้ว ต.สระบัว อ.แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:39:09
108
0
10
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:38:13
97
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรชนบท เวทีที่ 2 มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:36:45
105
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:35:34
111
0
13
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ในกลุ่มอาเซียน มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:34:22
93
0
14
องค์กรสตรี ร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดบุรีรัมย์ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:33:04
108
0
15
อื่นๆ งานวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559 มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:30:47
97
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:29:26
110
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:27:26
100
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ลงพื้นที่บ้านน้อย หมู่ที่ 3 ต.บ้านยาง มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:26:31
118
0
19
0 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านกีเด่น ปี 2559 มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:25:21
108
0
20
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:23:19
103
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]