พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-27/09:33:53
9091
3639
2
อื่นๆ อบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานการดำเนินงานตนมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จิราพร นาโพธิ์ 2015-10-27/09:33:49
145
0
3
การประชาสัมพันธ์ ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ปี 2559 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-27/09:33:42
128
0
4
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) 2558 นที คูเมือง 2015-10-27/09:22:16
9126
3639
5
การประชาสัมพันธ์ การประชุมพัฒนาบุคลากรพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-26/21:01:14
91
0
6
อื่นๆ ร่วมประชุม สังเกตุการณ์ การดำเนินงาน กทบ หมู่ที่ 2 บ้านตะครอง ตำบลห้วยราชา อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-26/20:46:59
130
0
7
การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2559 อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-26/20:33:36
120
0
8
การบริหารแผนงาน/โครงการ อบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯปี59 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-26/20:19:49
92
0
9
การประชาสัมพันธ์ จัดรายกาีวิทยุ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-26/16:42:56
123
1
10
การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-26/14:23:56
108
0
11
การประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ 2559 สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-26/13:26:31
9152
3659
12
อื่นๆ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-26/11:13:22
93
0
13
อื่นๆ ร่วมรับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ศรัญญา เมือง 2015-10-26/11:08:55
79
0
14
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-26/11:02:34
95
1
15
อื่นๆ ประชุมร่วมคณะทำงานเพื่อประเมินความสำเร็จ 9ดี ศรัญญา เมือง 2015-10-26/11:01:27
98
0
16
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-26/10:34:10
94
0
17
อื่นๆ การจัดตลาดแลงลำมาศ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-26/10:27:42
109
0
18
การประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-26/08:59:50
109
0
19
อื่นๆ เตรียมความพร้อมในการับเสด็จสมเด็จพระเทพราชสุดา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/18:05:09
109
0
20
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช.อำเภอปะคำ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:56:42
109
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] 110 [ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]