พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ วันปิยมหาราช พยม บ้านกรวด 2015-10-29/11:43:55
129
0
2
อื่นๆ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นที คูเมือง 2015-10-29/09:40:36
125
0
3
อื่นๆ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-10-28/21:02:05
149
0
4
อื่นๆ รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-28/18:21:44
153
0
5
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคคลากรฯ พชกร ละหานทราย 2015-10-28/11:36:55
155
0
6
อื่นๆ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-28/08:13:49
146
0
7
อื่นๆ อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-27/22:29:47
125
0
8
อื่นๆ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-27/14:32:03
110
0
9
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช(23 ต.ค.58) ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-27/10:25:03
171
0
10
อื่นๆ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-27/10:10:20
179
1
11
อื่นๆ การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-27/09:33:53
11020
3639
12
อื่นๆ อบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานการดำเนินงานตนมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จิราพร นาโพธิ์ 2015-10-27/09:33:49
183
0
13
การประชาสัมพันธ์ ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ปี 2559 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-27/09:33:42
175
0
14
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) 2558 นที คูเมือง 2015-10-27/09:22:16
11084
3639
15
การประชาสัมพันธ์ การประชุมพัฒนาบุคลากรพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-26/21:01:14
117
0
16
อื่นๆ ร่วมประชุม สังเกตุการณ์ การดำเนินงาน กทบ หมู่ที่ 2 บ้านตะครอง ตำบลห้วยราชา อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-26/20:46:59
176
0
17
การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2559 อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-26/20:33:36
161
0
18
การบริหารแผนงาน/โครงการ อบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯปี59 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-26/20:19:49
116
0
19
การประชาสัมพันธ์ จัดรายกาีวิทยุ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-26/16:42:56
153
1
20
การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-26/14:23:56
140
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] 110 [ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]