พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอปะคำ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:04:50
138
0
2
ศอช.ต. ประชุมสัญจรตำบล ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/16:57:04
11113
3577
3
อื่นๆ ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/16:50:33
137
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมผู้นำ อช.อำเภอปะคำ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/16:43:44
157
0
5
อื่นๆ ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-25/14:23:57
142
0
6
อื่นๆ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-24/23:04:52
123
0
7
การประชาสัมพันธ์ สาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนถนนคนเดินเซราะกราวบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-24/19:48:19
112
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:34:57
113
0
9
อื่นๆ ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมพี่น้องประชาชนและผู้มีรายได้น้อยแก่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:30:46
112
0
10
อื่นๆ เตรียมความพร้อมในการับเสด็จสมเด็จพระเทพราชสุดา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:20:24
142
0
11
อื่นๆ กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:15:46
114
0
12
อื่นๆ ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนชุมชน ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:09:41
118
0
13
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:02:39
166
0
14
อื่นๆ การประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:53:12
123
0
15
อื่นๆ ติดตามสันบสนุนการดำเนินงานกองทุนชุมชน ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:49:24
123
0
16
อื่นๆ การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:46:23
130
0
17
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมการทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:43:27
6712
2923
18
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรรัมย์ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:37:08
139
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:32:06
158
0
20
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-23/21:25:21
144
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] 112 [ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]