พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม : วิเคราะห์ ทบทวน การกำหนดยุทธศาสตร์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-21/18:19:08
86
0
2
การประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ กบต. ประหยัด เมือง 2015-10-21/16:52:23
90
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมคณะกรรมการตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/15:53:59
91
0
4
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ สนง. พัฒนาชุมชนจังหัด สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/14:47:24
108
0
5
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมประชุมทำการยกร่างยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-21/14:42:50
80
0
6
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พชกร ละหานทราย 2015-10-21/14:39:34
94
0
7
อื่นๆ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้าการเบิกจ่ายงยประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จิราพร นาโพธิ์ 2015-10-21/14:12:16
111
0
8
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-21/13:58:45
80
0
9
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรทการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 พนิดา กระสัง 2015-10-21/13:49:35
108
0
10
การพัฒนาเครือข่าย OTOP การเตรียมกลุ่มเพื่อเตรียมการรับเสด็จ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-21/13:34:43
102
1
11
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-21/13:33:05
98
0
12
ผู้นำ อช/อช ประชุมชักช้อมแนวทางทางการปฎิบัติงาน ผู้นำ อช พนิดา กระสัง 2015-10-21/13:30:24
9175
3625
13
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมคณะกรรมการตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/13:17:43
104
0
14
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ2559 สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-21/12:53:01
99
0
15
การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-21/12:52:21
88
0
16
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ชี้แจงการเตรียมความพร้อมจัดเก็บ จปฐ. ปี 59 การจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกองทุนแม่ฯ และ การดำเนินงาน กข.คจ. วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/12:19:58
96
0
17
ผู้นำ อช/อช การขับเคลื่อนภารกิจผูนำอช.ในเรื่องหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ศรัญญา เมือง 2015-10-21/11:45:56
112
0
18
อื่นๆ ร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้านหนองเครือ ศรัญญา เมือง 2015-10-21/11:37:36
95
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/11:24:14
103
0
20
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมออกแรงสร้างบ้านผู้พิการในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-21/10:09:18
113
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ] 114 [ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]