พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมประจำเดือน ของ คกส.จ.บุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-10-22/14:19:52
127
0
2
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ว่าง บ้านกรวด 2015-10-22/14:14:42
11068
3725
3
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมสนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ.ม.5 ต.บึงเจริญ ว่าง บ้านกรวด 2015-10-22/14:09:21
179
0
4
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะทำงาน กบต.พระครู เพื่อประเมินความสำเร็จ 9 ดี ศรัญญา เมือง 2015-10-22/10:47:07
112
0
5
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม สร้างบ้านให้คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ ณ บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-10-22/09:44:13
196
0
6
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนติดตามผลการดำเนินงาน กข.คจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/23:22:16
133
0
7
การประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/21:34:36
134
0
8
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-21/20:59:11
109
1
9
อื่นๆ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอกระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-21/20:34:53
101
0
10
การประชาสัมพันธ์ การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ห้วยราช (ครั้งที่ 2) นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-21/20:22:29
130
0
11
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม : วิเคราะห์ ทบทวน การกำหนดยุทธศาสตร์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-21/18:19:08
112
0
12
การประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ กบต. ประหยัด เมือง 2015-10-21/16:52:23
113
0
13
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมคณะกรรมการตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/15:53:59
129
0
14
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ สนง. พัฒนาชุมชนจังหัด สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/14:47:24
146
0
15
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมประชุมทำการยกร่างยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-21/14:42:50
108
0
16
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พชกร ละหานทราย 2015-10-21/14:39:34
141
0
17
อื่นๆ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้าการเบิกจ่ายงยประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จิราพร นาโพธิ์ 2015-10-21/14:12:16
150
0
18
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-21/13:58:45
102
0
19
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรทการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 พนิดา กระสัง 2015-10-21/13:49:35
140
0
20
การพัฒนาเครือข่าย OTOP การเตรียมกลุ่มเพื่อเตรียมการรับเสด็จ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-21/13:34:43
132
1

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ] 114 [ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]