พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ประชุมการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-21/10:07:02
9205
3711
2
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-21/10:03:42
121
0
3
โครงการ กข.คจ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กข.คจ. ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-21/09:52:31
113
0
4
การประชาสัมพันธ์ การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านดวน บ้านกรวด ต.ห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-20/19:31:34
97
0
5
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ. บ้านหนองปรือ ม.5 ต.ถาวร วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/18:42:06
101
0
6
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ. บ้านป่ารัง ม.8 ต.เจริญสุข วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/18:39:24
99
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ. บ้านถาวร ม.8 ต.ถาวร วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/18:37:08
121
0
8
การประชาสัมพันธ์ ประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-20/18:09:57
90
0
9
การประชาสัมพันธ์ การประชุมขับเคลืือนเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-20/18:01:19
90
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกอวทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/16:05:55
100
0
11
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่องการพัฒนากองทุนพึ่งพาตนเอง,งานกองทุนหมู่บ้าน,OTOP วิจิตรา เมือง 2015-10-20/15:51:04
152
0
12
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมคณะกรรมการตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/15:41:23
88
0
13
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่องการพัฒนากองทุนพึ่งพาตนเอง,งานกองทุนหมู่บ้าน,OTOP วิจิตรา เมือง 2015-10-20/15:38:07
138
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ ฯ นัดับอำเภอ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/15:27:16
107
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และจัดทำแผนผล สงกรานต์ กระสัง 2015-10-20/14:32:37
119
0
16
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน บ้านถนน ม.11 ต.กระสัง สงกรานต์ กระสัง 2015-10-20/14:05:00
119
0
17
อื่นๆ ออกบริการประชาชนอำเภอเคลื่อนที่ สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:37:56
115
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:35:24
99
0
19
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:33:16
89
0
20
อื่นๆ ประชุมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:31:16
90
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] 115 [ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]