พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่องการพัฒนากองทุนพึ่งพาตนเอง,งานกองทุนหมู่บ้าน,OTOP วิจิตรา เมือง 2015-10-20/15:51:04
195
0
2
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมคณะกรรมการตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/15:41:23
124
0
3
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่องการพัฒนากองทุนพึ่งพาตนเอง,งานกองทุนหมู่บ้าน,OTOP วิจิตรา เมือง 2015-10-20/15:38:07
171
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ ฯ นัดับอำเภอ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/15:27:16
147
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และจัดทำแผนผล สงกรานต์ กระสัง 2015-10-20/14:32:37
160
0
6
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน บ้านถนน ม.11 ต.กระสัง สงกรานต์ กระสัง 2015-10-20/14:05:00
159
0
7
อื่นๆ ออกบริการประชาชนอำเภอเคลื่อนที่ สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:37:56
155
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:35:24
132
0
9
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:33:16
121
0
10
อื่นๆ ประชุมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:31:16
119
0
11
อื่นๆ กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:27:06
126
0
12
อื่นๆ พิธี เฉลิมฉลองพงษ์พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/13:02:52
129
0
13
พช.ใสสะอาด โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/13:00:21
121
0
14
อื่นๆ ประชุมสมาชิก กทบ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/12:58:04
135
0
15
โครงการ กข.คจ. ประชุม กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/12:51:01
122
0
16
อื่นๆ ประชุมเยาวชน พนิดา กระสัง 2015-10-20/12:09:59
197
0
17
การประชาสัมพันธ์ การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านบุตาแพง บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ห้วยราช และการติดตามเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.สามแวง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-19/21:44:50
137
0
18
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนระยะที่3 บ้านมะค่าตะวันออก ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-19/21:37:26
101
0
19
พช.ใสสะอาด โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:55:29
138
0
20
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ กบ.คจ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:46:08
154
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] 116 [ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]