พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ชี้แจงแนะนำการจัดทำเอกสารโครงการเพิ่มทุนระยะที่3 ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-16/19:22:37
87
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมทำความเข้าใจกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/11:49:02
110
0
3
การพัฒนา OTOP สนับสนุนอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว ขอนดำ สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/11:47:00
126
0
4
อื่นๆ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดชลประทานราชดำริ ตำบลสูงเนิน สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/11:41:17
108
0
5
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน สนับสนุนติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ตำบลบ้านสิงห์ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-16/11:41:09
9077
3689
6
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน บ้านถนน ม.11 ต.กระสัง สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/11:01:38
15851
52124
7
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-16/10:39:04
85
1
8
กลุ่มออมทรัพย์ เตรียมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยสำราญ ม.1 ต.ห้วยสำราญ สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/10:37:57
132
0
9
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการดำเนินงาน OTOP บ้านระกาใต้ ม.10 ต.บ้านปรือ สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/10:33:39
109
1
10
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน ผู้นำ อช. (ชาย) ตำบลบ้านปรือ สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/10:24:37
116
0
11
อื่นๆ ประชุมโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จิราพร นาโพธิ์ 2015-10-16/09:58:54
147
0
12
การประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-15/22:24:06
112
0
13
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนระยะที่3 บ้านปรือพัฒนา สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-15/21:27:24
77
0
14
อื่นๆ ชี้แจงแนะนำการจัดทำเอกสารโครงการเพิ่มทุนระยะที่3 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-15/21:02:47
86
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-15/21:00:49
98
1
16
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า ศรัญญา เมือง 2015-10-15/20:01:51
110
0
17
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกข.คจ. ศรัญญา เมือง 2015-10-15/19:56:33
9026
3625
18
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลอีสานเขต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-15/16:19:43
6577
2776
19
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ติดตามการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยูู่ระดับหมู่บ้าน ม.8 ต.ห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-15/16:18:25
103
0
20
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-15/15:42:27
92
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ] 118 [ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]