พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จิราพร นาโพธิ์ 2015-10-16/09:58:54
192
0
2
การประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-15/22:24:06
137
0
3
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนระยะที่3 บ้านปรือพัฒนา สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-15/21:27:24
98
0
4
อื่นๆ ชี้แจงแนะนำการจัดทำเอกสารโครงการเพิ่มทุนระยะที่3 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-15/21:02:47
104
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-15/21:00:49
127
1
6
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า ศรัญญา เมือง 2015-10-15/20:01:51
129
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกข.คจ. ศรัญญา เมือง 2015-10-15/19:56:33
11017
3625
8
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลอีสานเขต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-15/16:19:43
6614
2776
9
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ติดตามการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยูู่ระดับหมู่บ้าน ม.8 ต.ห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-15/16:18:25
133
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-15/15:42:27
117
0
11
อื่นๆ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-15/15:35:42
118
0
12
อื่นๆ ร่วมต้อนรับส่วนหน้าฯมาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-15/15:32:57
118
0
13
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมสมาชิกกลุ่มทอผ้า ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-15/15:30:43
126
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-15/15:28:33
115
0
15
อื่นๆ ศึกษาพื้นที่เตรียมรับเสต็จสมเด็จพระเทพฯ อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-15/15:25:01
116
0
16
อื่นๆ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-15/14:14:19
107
0
17
อื่นๆ พิธีบวงสรวง ร.5 อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-15/14:08:23
119
0
18
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ติดตามการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยูู่ระดับหมู่บ้าน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-15/13:12:44
124
0
19
การพัฒนา OTOP ติดตามข้อมูลกลุ่มทอผ้าไหม กรกนก ประโคนชัย 2015-10-15/11:45:43
123
0
20
โครงการ กข.คจ. ร่วมติดตาม กข.คจ.บ้านค้อ ม.7ต.โคกสะอาด กรกนก ประโคนชัย 2015-10-15/11:39:28
123
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ] 119 [ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]