พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:21:17
112
0
2
อื่นๆ จัดโครงการส่งเสรมการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมฯ โดยมีผู้นำชุมชนหัวสะพาน และเยาวชนของหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:18:58
107
0
3
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดหมุ่บ้านท่องเที่ยวไหม อ.ห้วยราช มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:15:07
92
0
4
อื่นๆ รับคณะกศึกษาดูงาน มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:13:17
109
0
5
การพัฒนา OTOP นำพี่้น้องเครือข่าย และผู้ประกอบการกลุ่มโอทอป นำผลิตภัณฑ์สินค้าออกจำหน่าย ณ ตลาดเซราะกราว จังหวัดบุรีรัมย์ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:11:47
96
0
6
การพัฒนาเครือข่าย OTOP วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:09:43
95
0
7
อื่นๆ รับคณะศึกษาดูงาน มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:08:42
96
0
8
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(คกสต.) มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:06:33
100
0
9
มชช. ประชุมประเมิน และรับรองผลการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:05:26
97
0
10
อื่นๆ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:04:29
96
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดขบวนพิธีอันเชิญเงินทุนพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:03:06
102
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เตรียมความพร้อมวันแม่ ปี 58 มธุรส แคนดง 2016-09-05/16:00:47
109
0
13
อื่นๆ การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-02/16:52:22
129
0
14
อื่นๆ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-02/15:34:40
109
0
15
อื่นๆ การให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-02/15:30:56
172
0
16
การพัฒนา OTOP โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน #กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-09-01/22:17:54
142
0
17
อื่นๆ โครงการเพิ่มความเข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ บ้านหนองรักษ์ ม.10 ต.สองชั้น ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-31/22:27:01
207
0
18
อื่นๆ การอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองหินลาด ม.9 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-31/19:46:11
221
0
19
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานผู้นำ อช. ต.สองชั้น ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-31/14:02:13
131
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานฯ สุชาติ พุทไธสง 2016-08-31/09:04:01
151
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]