พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.สวายจีก ประหยัด เมือง 2015-10-09/21:52:56
134
0
2
การพัฒนา OTOP การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพOTOP ศรัญญา เมือง 2015-10-09/20:14:39
107
0
3
ศูนย์เรียนรู้ การร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ศรัญญา เมือง 2015-10-09/20:10:10
120
0
4
อื่นๆ ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองีระดับอำเภอ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-09/19:43:49
80
0
5
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลสวายจีกประจำเดือนตุลาคม 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-09/19:38:06
82
0
6
อื่นๆ ประชุมผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2015-10-09/19:10:59
143
0
7
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-09/16:58:17
92
0
8
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รสจรินทร์ ประโคนชัย 2015-10-09/15:58:33
133
0
9
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. กรกนก ประโคนชัย 2015-10-09/14:45:57
102
0
10
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP เยาวชนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กรกนก ประโคนชัย 2015-10-09/14:40:53
104
0
11
ผู้นำ อช/อช ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน นิศากร นางรอง 2015-10-09/13:14:49
116
0
12
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2015-10-09/13:01:50
102
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคูเมือง นที คูเมือง 2015-10-09/12:59:21
97
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ เบญจพร หนองกี่ 2015-10-09/11:12:55
126
0
15
พช.ใสสะอาด กืจกรรม 5ส. เบญจพร หนองกี่ 2015-10-09/11:09:47
121
0
16
อื่นๆ ร่วมทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน เบญจพร หนองกี่ 2015-10-09/11:06:15
114
0
17
อื่นๆ ชมรม TO BE NUMBER ONE แสดงในพิธีเปิดงานกีฬา อบต. หัวถนน พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-09/10:54:06
157
0
18
อื่นๆ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ศรีสุดา ชำนิ 2015-10-09/09:54:45
83
0
19
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 53 ปี ศรีสุดา ชำนิ 2015-10-09/09:41:40
86
0
20
อื่นๆ พิธีบวงสรวง ร.5 ศรีสุดา ชำนิ 2015-10-09/09:38:35
82
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ] 122 [ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]