พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3 หมู่5 บ้านโคกเมือง ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-12/18:23:59
110
0
2
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่ม OTOP ด้านการผลิต ศรัญญา เมือง 2015-10-12/18:19:47
7440
2795
3
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ประหยัด เมือง 2015-10-12/17:10:37
122
0
4
การประชาสัมพันธ์ ประชุม กทบ.ม.5 ต.หลักเขต ประหยัด เมือง 2015-10-12/17:04:27
11518
3129
5
อื่นๆ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 ตำบลถลุงเหล็ก ศรัญญา เมือง 2015-10-12/12:08:10
116
0
6
การประชาสัมพันธ์ ประเพณีวันสารทไทย นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-12/10:06:45
114
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองกี่ จัดแสดงสินค้า ณ ถนนคนเดินเซราะกราว วันที่10-11 ต.ค.58 เบญจพร หนองกี่ 2015-10-12/09:57:26
150
0
8
อื่นๆ การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เบญจพร หนองกี่ 2015-10-12/09:39:57
147
0
9
การประชาสัมพันธ์ ประชุมเครือข่าย กทบ.ต.บ้านบัว ประหยัด เมือง 2015-10-11/20:19:22
141
0
10
อื่นๆ ประชุมทบทวนการเพิ่มทุนระยะที่ 3 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ศรัญญา เมือง 2015-10-11/15:57:48
116
0
11
อื่นๆ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.สวายจีก ประหยัด เมือง 2015-10-09/21:52:56
160
0
12
การพัฒนา OTOP การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพOTOP ศรัญญา เมือง 2015-10-09/20:14:39
129
0
13
ศูนย์เรียนรู้ การร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ศรัญญา เมือง 2015-10-09/20:10:10
140
0
14
อื่นๆ ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองีระดับอำเภอ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-09/19:43:49
102
0
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลสวายจีกประจำเดือนตุลาคม 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-09/19:38:06
102
0
16
อื่นๆ ประชุมผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2015-10-09/19:10:59
176
0
17
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-09/16:58:17
109
0
18
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รสจรินทร์ ประโคนชัย 2015-10-09/15:58:33
174
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. กรกนก ประโคนชัย 2015-10-09/14:45:57
133
0
20
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP เยาวชนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กรกนก ประโคนชัย 2015-10-09/14:40:53
137
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ] 122 [ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]