พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน รสจรินทร์ ประโคนชัย 2015-10-08/22:04:25
120
0
2
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช.เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559 รสจรินทร์ ประโคนชัย 2015-10-08/21:53:38
135
0
3
อื่นๆ ถอดบทเรียน เรื่องการบริหารจัดการน้ำ บ้านโคกพลวง ม.9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง รสจรินทร์ ประโคนชัย 2015-10-08/21:47:58
155
0
4
อื่นๆ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ระดับกลุ่มโซนอำเภอ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-08/17:02:30
94
0
5
อื่นๆ ประชุม สพอ. ห้วยราช ประจำเดือน ตุลาคม 2558 อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-08/16:29:42
101
0
6
อื่นๆ เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยและทำความเข้าใจ ข้อร้องเรียนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านละหอกกระสัง หมู่ที่ 8 ตำบลเขา วัฒนา บ้านกรวด 2015-10-08/16:04:51
147
0
7
โครงการ กข.คจ. ประชุม กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-08/15:21:31
89
0
8
อื่นๆ ประคณะกรรมการและสมาชิก กทบ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-08/15:14:08
79
0
9
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตาม สร้างความเข้าใจ กองทุน กข.คจ. ศศิพิมล ละหานทราย 2015-10-08/14:53:12
111
0
10
อื่นๆ การประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น พนิดา กระสัง 2015-10-08/14:21:23
91
0
11
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์แก่สมาชิก พนิดา กระสัง 2015-10-08/14:00:14
98
0
12
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP กิจกรรมเยาวชนอนุรักษณ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-08/13:58:07
9066
3524
13
อื่นๆ ติดตามประเมินพื้นที่ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-08/13:42:41
84
0
14
อื่นๆ การติดตามตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านถลุงเหล็ก ศรัญญา เมือง 2015-10-08/13:04:25
124
0
15
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กทบ. บ้านไร่โคก ม.6 ต.ลำไทรโยง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-08/12:41:06
123
0
16
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559 จันทกานต์ นางรอง 2015-10-08/11:16:15
130
0
17
โครงการ กข.คจ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ชาวบ้านที่มาปรึกษา อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-08/11:10:49
100
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดต่อ ประสานงาน ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-08/11:06:22
9023
3575
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-08/10:49:58
92
0
20
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-08/10:41:40
93
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ] 123 [ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]