พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-08/10:39:02
99
1
2
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมฯ ก้าวย่างสู่ปีที่ 54 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-08/10:34:05
104
0
3
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตะไก้ ต.หนองกง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-07/19:03:59
173
0
4
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-07/18:11:39
95
0
5
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหลักเขต ประจำเดือนตุลาคม 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-07/17:37:51
88
1
6
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการ กข.คจ.บ้านไทรทอง ม.9 ต.หนองเยือง ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-07/16:26:45
141
0
7
โครงการ กข.คจ. ติตามการดำเนินงาน กข.คจ. กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-07/16:26:08
129
0
8
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการ กทบ.บ้านแก เพื่อเตรียมรับการประเมิน ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-07/16:23:50
112
0
9
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัยสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาคือสร้างสรรค์ ก้าวสู่ปีที่ 54 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-07/15:56:33
142
0
10
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนสมาชิกกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน ม.8 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-07/15:35:22
141
5
11
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หลักเขต ประหยัด เมือง 2015-10-07/15:24:33
94
0
12
อื่นๆ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 นที คูเมือง 2015-10-07/14:44:35
105
0
13
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ผลิต/ผุ้ประกอบการ ร่วมจำหน่ายสินค้า ร ถนนคนเดินฯ 10-11 ตุลาคม นี้ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-07/14:14:22
85
0
14
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมการรับเสด็ตสมเด็จพระเทพฯ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-07/14:06:59
85
0
15
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมการรับเสด็ตสมเด็จพระเทพฯ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-07/14:06:21
93
0
16
อื่นๆ กิจกรรมครบรอบวันเกิดกรม อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-07/14:01:43
90
0
17
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-07/13:59:54
103
0
18
อื่นๆ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณา กรมการพัฒนาชุมชน อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-07/13:47:59
98
0
19
อื่นๆ กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กรกนก ประโคนชัย 2015-10-07/11:30:06
87
0
20
อื่นๆ พิธีบวงสรวงพระบรมรูป ร.5 กรกนก ประโคนชัย 2015-10-07/11:22:07
92
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ] 124 [ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]