พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และกข.คจ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-05/22:37:12
123
0
2
อื่นๆ บวงสรวงพระบรมรูป ร.๕ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-05/15:49:47
83
0
3
อื่นๆ ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ อร่าม คูเมือง 2015-10-05/15:42:45
97
0
4
อื่นๆ เตรียมการจัดกิจกรรมถนนเซราะกราว วอร์คกิ้ง สตรีท อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-05/14:36:24
9051
3613
5
อื่นๆ เตรียมการจัดกิจกรรมถนนเซราะกราว วอร์คกิ้ง สตรีท ศรีสุดา ชำนิ 2015-10-05/14:15:51
9272
3658
6
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. ประจำไตรมาสที่ 4/2558 นที คูเมือง 2015-10-05/10:24:32
90
0
7
ผู้นำ อช/อช เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้นำ อช. ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-10-05/10:14:59
125
0
8
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-05/09:48:17
87
0
9
อื่นๆ มอบใบประกาศเกียรติคุณกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับตำบล ของอำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-05/09:45:01
132
0
10
การประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-04/20:14:01
106
0
11
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมถนนเซราะกราว ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-03/22:50:32
90
0
12
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมถนนเซราะกราว นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-03/20:39:21
92
0
13
อื่นๆ จัดนิทรรศการ ดีที่ 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-02/17:46:13
106
0
14
อื่นๆ ร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-02/17:35:34
83
0
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-02/16:03:58
9192
3602
16
การพัฒนา OTOP เปิดงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อ.ห้วยราช ศศิพิมล ละหานทราย 2015-10-02/09:59:34
122
0
17
มชช. รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ผ่ารการประเมินระบบมาตรฐานงานชุมช ศศิพิมล ละหานทราย 2015-10-02/09:54:19
102
0
18
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-01/22:35:03
96
0
19
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ให้กำลังนักศึกษา กศน.ฝึกอาชีพทำดอกไม้จากผ้าใยบัว นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-01/14:10:18
89
0
20
อื่นๆ ประสานงานติดต่อราชการ อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-01/10:56:34
102
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ] 126 [ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]