พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมถนนเซราะกราว ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-03/22:50:32
120
0
2
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมถนนเซราะกราว นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-03/20:39:21
123
0
3
อื่นๆ จัดนิทรรศการ ดีที่ 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-02/17:46:13
128
0
4
อื่นๆ ร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-02/17:35:34
105
0
5
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-02/16:03:58
11026
3602
6
การพัฒนา OTOP เปิดงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อ.ห้วยราช ศศิพิมล ละหานทราย 2015-10-02/09:59:34
158
0
7
มชช. รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ผ่ารการประเมินระบบมาตรฐานงานชุมช ศศิพิมล ละหานทราย 2015-10-02/09:54:19
137
0
8
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-01/22:35:03
122
0
9
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ให้กำลังนักศึกษา กศน.ฝึกอาชีพทำดอกไม้จากผ้าใยบัว นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-01/14:10:18
120
0
10
อื่นๆ ประสานงานติดต่อราชการ อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-01/10:56:34
142
0
11
อื่นๆ พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มทุนกทบ. ระยะที่3 ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-10-01/10:05:41
130
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับจังหวัด ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-10-01/09:53:53
138
0
13
การประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมุ่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-30/20:49:24
133
0
14
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ณ บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-30/20:34:25
176
0
15
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พิธีเปิดประตูหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-30/20:27:31
135
0
16
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-30/19:09:32
104
0
17
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. หมู่ 1 และ หมู่ 11 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-30/19:01:52
107
0
18
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พาเครือข่าย OTOP ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านสนวนนอก จ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-09-30/16:42:43
213
0
19
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบ้านสนวนนอก จันทกานต์ นางรอง 2015-09-30/16:31:32
184
5
20
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เก็บสถานที่ในการเปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-30/16:04:55
150
1

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] 127 [ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]